Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres

Czy w treści faktury opisującej czynności(w tym przypadki budowlane) powinno być podane, np: roboty budowlane wg protokołu montaż scian i stropów 5 kondygnacji?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2003r. przesłane przez Izbę Skarbową w Łodzi w dniu 22.12.2003r. i uzupełnione pismem z dnia 16.01.2004r. o własne stanowisko i opłatę skarbową, stanowiące zapytanie w przedmiocie elementów składowych wystawianych faktur VAT, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Zgodni ...

Podatnik zasiada w radzie nadzorczej spółki kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w radzie. Gratyfikacje te wypłacane są comiesięcznie wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Pytanie dotyczy tego, czy gratyfikacje te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Czy wynajem mieści się w definicji działalności gospodarczej? Czy podatek od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków może być rozliczony przez jednego z małżonków? Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż p ...

Czy opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.01.05 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 12.01.2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie pod ...

Opodatkowanie zasądzonej przez Sąd tytułem zwrotu pożytków kwoty pieniężnej .

D E C Y Z J A Na podstawie oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X z dnia 21.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna z dnia 12.03.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawartego we wniosku z dnia 11.01.2005 r. ...

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla robót ziemnych polegających na odmuleniu koparką rowów szczegółowych na łąkach rolników indywidualnych, będących członkami Spółki Wodnej ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 marca 2005 (data wpływu do tut. Urzędu - 08.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 18 marca 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu - 22.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Czy sprzedaż ryby podlega podatkowi od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 22 ustawy o VAT rozpoczęła się jak i zakończyła poza granicami kraju?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku Pana XXXXXXXXX z dnia 04 marca 2005 (data wpływu do tut. Urzędu - 07.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w sprawie handlu rybą poza w ...

Czy zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn ciąży również na stronie darującej będącej osoba prawną?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.01.2005 r. (data wpływu 04.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy wypłacanie przez fundację kwot pieniężnych na rzecz osób fizycznych opodatkowane jest podatkiem od spadków i darowizn?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.01.2005 r. (data wpływu 04.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – bez wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy stronami umowy – podlega opodatkowaniu podatkiem od statków i darowizn?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16.03.2005 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowi ...

Generowanie strony w 49 ms