Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata rekompensacyjna

Czy opłata rekompensująca jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 4.12.2003 r. (znak: GK/69/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Czy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własność gminy podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004 r. (wpływ: 30.07.br) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własn ...

Podatnik prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą opracowywanie wydawnictw, zlecanie druku oraz sprzedaż podręczników adresowanych do szkół średnich. Zgodnie z art. Art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadza działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnianie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych. W skutek powyższego unormowania wnioskodawca otrzyma od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi środki finansowe pochodzące z w/w opłat. Wnioskodawca w złożonym wniosku pyta czy środki przekazane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy otrzymanie tych środków należy potwierdzić poprzez wystawienie faktury VAT. Podatnik uważa, że otrzymanie środków z powyższego tytułu nie będzie podlegało ustawie o VAT i w związku z tym nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporząd ...

Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ? W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E ...

Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ?W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 6.07.2007 r. Nr PD.423-43/07 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: ...

Opłaty miesięczne na rezerwację możliwości produkcyjnych uiszczanych przez skarżącą spółkę na rzecz kontrahenta, już po zaprzestaniu współpracy z kontrahentem i zaprzestaniu produkcji nie są kosztem uzyskania przychodów. Wydatek taki obiektywnie nie może prowadzić do osiągnięcia przychodu, ani też nie może mieć żadnego wpływu na uzyskanie przyszłego przychodu lub zabezpieczenie jego źródła.

UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie po rozpatrzeniu zażalenia L. Sp. z o.o. w L. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

Generowanie strony w 240 ms