Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyłączenie gruntów

Jakiej stawce podatku od towarów i usług VAT podlega sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu? Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Naczelnik ...

Czy sprzedaż wydzielonego, samodzielnego lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią nieruchomości – działki, który będzie stanowił odrębny przedmiot własności będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.03.2004 r. (z datą wpływu 3.03.2004 r., bez znaku, uzupełnione pismem z dnia 2.04.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 5.04.2004, znak 890/FR/IV/04), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towaró ...

Czy grunt będący nieużytkiem, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz, 60) Burmistrz Szprotawy uznaje zaprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 31 marca 2005 roku Spółki z o.o. z siedzibą w Szprotawie, co do zakresu i sposobuzastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2005 roku do tut. organu podatkoweg ...

1. Czy czynsz z tytułu dzierżawy stawów rybnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2. Czy czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2005 roku, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione we wni ...

Czy Spółka winna płacić podatek od gruntów zajętych pod wyłączoną ze względów technicznych oczyszczalnię ścieków ( wyłączenie trwałe) ?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Wójt Gminy Włodawa postanawia udzielić na wniosek Podatnika interpretacji podatkowej, uznając grunty, budynki i budowle byłej oczyszczalni ścieków w O., będące w posiadaniu Spółki Wodno-Ściekowej w O. prowadzącej działalność gospodarczą, jako wyłączone ze w ...

Zdaniem podatnika jego nieruchomości położone przy ul. … i …, nabyte w 2005 roku nie mogą być ze względów technicznych wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zatem winny być do nich stosowane stawki podatku od nieruchomości jak dla gruntów i budynków pozostałych.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a, art. 14b, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 1 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami), postanawiam: ocenić stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe i uznać ...

Czy opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej stanowią bieżące koszty uzyskania przychodu, nie zwiększając jednocześnie wartości początkowej gruntu?

Spółka w 1997 roku nabyła grunty i według wartości rynkowej wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i do użytkowania. Zbywca nie poinformował Spółki o obowiązku uiszczania rocznych opłat, w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Spółka uzyskała informację o konieczności uiszczania powyższych opłat w 2001 roku, to jest z chwilą odebrania wezwania z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji ...

Czy można skorzystać z prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych z przeznaczeniem tych gruntów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 21-08-2006 r. ( wpływ 22-08-2006 r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarc ...

W złożonym wniosku Spółka pyta czy opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej stanowi koszt uzyskania przychodu, czy też zwiększa wartość początkową gruntu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217 oraz art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2006 r. (uzupełnionego w dniu 24.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od ...

Czy opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej stanowi koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a par.1 oraz par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.08.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie stwierdza, że przedstawione w Pana wniosku stanowisko jest ...

Generowanie strony w 5 ms