Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia ubezpieczeniowe


Czy swiadczenia z polisy rentowej z tytułu zgonu ubezpieczonego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą z dnia 19.08.2003 r. uzupełnioną w dniu 08.01.2004 r. i 12.02.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z USA przez beneficjenta świadczeń z poli ...

Czy świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego otrzymane w związku z wypadkiem podlegało w 2003 r. opodatkowniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalności ...

Kiedy i na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy względem środków odprowadzanych przez Spółkę na utworzony przez pracodawcę fundusz motywacyjny w ramach programu lojalnościowego dla pracowników? Czy w momencie odprowadzenia tych środków na Fundusz czy dopiero w momencie wypłacenia ich pracownikowi z funduszu?

Spółka planuje zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie i utworzyć Fundusz, na który będzie odprowadzać środki finansowe poszczególnym pracownikom – celem ich motywacji i wprowadzenia programu lojalnościowego. Pracownicy będą mogli skorzystać z tych środków dopiero po spełnieniu szczególnych warunków przewidzianych umową ubezpieczenia oraz jeżeli nie naruszą regulaminu wypłat, który wyklucza wypłatę w ...

Czy opłacona składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowi koszt uzyskania przychodów?

Z treści pisma w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wynika, że Spółka ubezpieczyła członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej, opłacając składkę na to ubezpieczenie. W opinii Spółki składka ta nie jest przychodem członków zarządu oraz jest kosztem uzyskania przychodu Spółki. Tut. organ podatkowy nie podziela tego poglądu. Uzyskiwane przez c ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art.14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadcz ...

Dotyczy wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Odpowiadając na pismo Sz-040200-6000-K-2/04 z dnia 23.07.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 10.08.2004 roku dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie dotyczące wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu sto ...

Czy świadczenie wypłacone w 2004 r. przez PZU Życie S.A. za pobyt w szpitalu, zgodnie z warunkami umowy pracowniczego ubezpieczenia na życie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem : odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji ro ...

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?

1. Opis stanu faktycznego Z treści złożonego do tut. Organu wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2005 roku oraz dnia 23.03.2005 roku wynika, że w 2002 roku podjęła Pani pracę sezonową w rolnictwie u pracodawcy niemieckiego. Formalności związane z podjęciem tej pracy załatwiono za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, skąd otrzymała Pani skierowanie do ...

Czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), jeżeli część wypłaty świadczenia zależna jest od wartości środków zgromadzonych na rachunku jednostek uczestnictwa, zawsze należny jest podatek od zysków wynikających z inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Produkt 1)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego ( z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), ...

Generowanie strony w 5 ms