Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie

Czy podatnik, który ostatni obrót uzyskał w roku 2000, a w latach 2001-2003 nie osiągnął żadnego obrotu, może w roku 2004 korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Ustalenie statusu podatkowego podmiotu podejmującego po przerwie ponownie wykonywanie czynności objętych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dokonuje się w oparciu o relacje ust. 1 i 6 art. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, ...

Czy Spółka może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku obrotowym trwającym od listopada 2003 r. do października 2004 r.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 16 lutego 2003 r. (wpływ do Urzędu 19 lutego 2003 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, udzielam następującej informacji. Stan faktyczny: Klient zlecił Spółce ... wyremontowanie dwóch urządzeń papierniczych – na ...

Proszę o udzielenie informacji w związku z prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży detalicznej samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do jazd próbnych oraz sprzedawanego wraz z samochodem, zakupu części i usług blacharsko-lakierniczych, opłat rejestracyjnych i kosztów ubezpieczenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej, między innymi w zakresie sprzedaży detalicznej samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli zdarza się, że zakupiony towar często ulega uszkodzeniu podczas transportu i rozładunku, w związku z czym jest Pan zmuszony do dokonywania napraw blacharsko-lakierniczych w celu dalszej odsprzedaży ...

Zaliczanie w poczet kosztów uzyskania przychodów w roku 2004 , zakupionychw 2003roku samochodów stanowiących towar handlowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) w związku z wnioskiem Pana z dnia 19 kwietnia 2004r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów roku 2004, zakupionych w 2003r. samochodów stanowiących tow ...

Podatnik w 2003 roku poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych i skorzystał z odliczenia z tego tytułu. Następnie przerwał studia i rozpoczął je ponownie w 2004 r. w tej samej uczelni lecz na innym kierunku. Kwota czesnego zapłacona uprzednio i stanowiąca podstawę do skorzystania z ulgi została zaliczona na poczet czesnego należnego obecnie. Czy w tej sytuacji podatnik traci prawo do ulgi i ma obowiązek zwrotu otrzymanej nadpłaty ? Zdaniem podatnika nie traci on prawa do ulgi.

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 17.12.2004 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu podatku do urzędu skarbowego w związku z przeniesieniem czesnego wpłaconego do uczelni w 2003 r. na kontynuację s ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją samochodu ciężarowego wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej, który nie został zaliczony do środków trwałych? Czy w przypadku sprzedaży takiego samochodu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani żądanie z dnia 04-11-2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani działalność gospod ...

Czy pierwszą opłatę z tytułu otrzymanego od Gminy prawa wieczystego użytkowania gruntu do roku 2089, uiszczoną w wysokości 15% ceny gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę w dniu podpisania aktu notarialnego tj. 29.10.2003 r., należy rozpisać w koszty rozliczeń międzyokresowych na 10 lat? Spółka uiszcza też roczną opłatę, stanowiącą koszty w roku poniesienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

W jakim okresie do liczby pracowników nie wlicza się bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy - w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i bezrobociu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1, art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr.8 poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne po ...

Czy zapłacony w Chinach podatek w wysokości 5% można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i czy w rozliczeniu za rok 2004 czy za rok 2005?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia X S.A. z dnia 12.05.2005 r., na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 04.05.2005 r. Nr PD2/423-10/05 30065/2005, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 17.1.2005 r. ...

Płatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości złożenia przez spółkę korekty deklaracji CIT-10 i wniosku o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych należności licencyjnych (za korzystanie z autorskich praw majątkowych) oraz sposobu jej zwrotu poprzez możliwość rozliczenia z podatkiem od kolejnych wypłat z tytułu umowy licencyjnej.

Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 7 lutego 2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 9 marc ...

Generowanie strony w 18 ms