Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: próbki

Czy w związku ze złożoną ofertą handlową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezpłatne wydanie towaru (próbki) hucie celem przprowadzenia przez nią prób stwierdzajacych przydatność produktu dla jej potrzeb?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy, stąd bezpłatne wydanie towaru przez Podatnika, w związku ze złożoną ofertą, która miała na celu pozyskanie nowego kontrahenta, a tym samym ...

Czy przekazanie partii wytworzonego towaru w celu przetestowania przez kontrahenta można uznać za próbkę, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towaru i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie dyspozycji art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy przez dostawę, o której mowa wyżej rozumie się również przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczeg ...

Firma dziewiarska będąca spółką jawną nieodpłatnie otrzymuje od kontrahentów próbki materiałów (przędza, dodatki) oraz nieodpłatnie przekazuje kontrahentom wzory produktów. Zapytanie dotyczy zasad opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: nieodpłatnego otrzymania próbek materiałów: 1) od kontrahentów krajowych, 2) od kontrahentów wewnątrzwspólnotowych, 3) od kontrahentów spoza Unii Europejskiej; oraz nieodpłatnego przekazania wzorów produktów: 4) kontrahentom polskim, 5) kontrahentom wewnątrzwspólnotowym, 6) kontrahentom spoza UE.

W zakresie podatku od towarów i usług: Ad 1) Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawiera wykaz czynności, które podlegają podatkowi VAT (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnoto ...

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w sytuacji kiedy wydatek na nabycie próbek nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości z uwagi na przekroczenie limitów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.06.2004 r. (data wpływu: 25.06.2004r.), biorąc pod uwagę stan faktyczny w nim przedstawiony uprzejmie informuje. Zgodnie z art 7 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, p ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu VAT przekazanie materiałów reklamowych (folderów, ulotek, plakatów, zdjęć rklamowych) i próbek na cele związane z prowadzoną działalnoścą gospodarczą

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż zajmuje się ona hurtową sprzedażą wysokiej klasy produktów kosmetycznych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu sprzedaży tych produktów Spółka prowadzi akcje reklamowe polegające na wydawaniu próbek towarów, dostarczanie klientom materiałów reklamowych w postaci ulotek, folderów, plakatów, zdjęć produktów oraz towarów zawierających logo r ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług elektrycznych?

Odpowiadając na pismo z dnia 22.06.2004r. (data wpływu do Urzędu 02.07.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT nagród oraz poczęstunków, gadżetów i zabawek wydawanych podczas organizowanych festynów przez Spółkę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., w trybie art.14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie informuje: Z pisma wynika, że Spółka jest wydawcą bezpłatnego tygodnika. W tygodniku ...

Czy w przypadku przeróbki samochodu ciężarowego na osobowy podatnik musi skorygować odliczony wcześniej podatek naliczony ?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego, w 2001 r., określały przepisy ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych, tj. m.in. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy ...

czy nieodpłatne przekazanie partii 6.704 egzemplarzy czasopisma specjalistycznego z wytworzonego nakładu 8.000 egzemplarzy można potraktować jako przekazanie próbek – czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137 poz.926 z późn.zm.) wyjaśnia: Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka od miesiąca maja 2004r wydaje czasopismo specjalistyczne pt. SFERA PRACY nr.ISSN 1732-4076 PKWiU 22.13. W celu zaistnienia w/w pisma na rynku Spółka podjęła decyzję ...

Przekazanie w formie darowizny instytucjom zewnętrznym produkowanych wyrobów oraz towarów zakupionych w celu ich dalszego przekazania.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 2 czerwca 2004r. Jednostka zwróciła się do Nacz ...

Spółka wprowadza na rynek nowe produkty do zastosowań w profesjonalnych systemach czystości w związku z tym istnienie koniecznośc zapoznania klientów z ich sposobem dzialania, właściwościami oraz róznicami w efektach stosowania w porównaniau do produktów konkurencji. Nowe produkty sprzedawane są w opakowaniach handlowych 1-i 5-cio litrowych w grupach produktowych . Do każdej grupy dostepne sa próbki w opakowaniach 100 ml. Każda próbka opatrzona jest etykietą o tresci "probka bezpłatna".

Nowe produkty Spółka sprzedaje w opakowaniach 1 i 5-cio litrowych w następujących grupach produktowych: mydło w płynie, konserwacja podłóg, mycie urządzeń sanitarnych, czyszczenie hal i kanałów, czyszczenie pow. zmywalnych, usuwanie powłok ochronnych.Do każdej z w/w grup dostępne są próbki w opakowaniach 100 ml opatrzone etykietą o treści „próbka bezpłatna”. Według podatnika zastosowanie środka cz ...

Generowanie strony w 6 ms