Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: generalne wykonawstwo

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (znak: G-70/2003), uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2003 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (D ...


w sprawie dotyczącej określenia stawki podatkowej przy wycenie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawami przy budowie kompleksu administracyjnego

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 13 maja 2005r. (uzupełnionego 16 maja 2005r.) Oddziału... o pisemną interpretację co do z ...

Jako generalny wykonawca zadania finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzystamy z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%. Jaką stawkę podatku VAT winni naliczać generalnemu wykonawcy jego podwykonawcy na przedmiotowym zadaniu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... ( data wpływu do urzędu skarbowego ... ) złożonym przez P.P.H.U. ... z siedzibą ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pl ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług generalnego wykonawstwa?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. momentu powsta ...

Jaka stawka VAT naliczonego w fakturach generalnego wykonawcy obowiązuje przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym powierzcnia mieszkalna wynosi 1960,14metrów kwadratowych a użytkowa 343?

W dniu 06.12.2006r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie wniosek Spółki z dnia 04.12.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przypadku stawki podatku VAT naliczonego w fakturach generalnego wykonawcy za roboty budowlane. Podatnik w złożonym wniosku przedstawił następujący stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie. Spółk ...

Czy kara umowna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wystawienie przez generalnego wykonawcę każdorazowego „Przejściowego Świadectwa Płatności Podwykonawcy” rodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania w dacie tego wystawienia przychodu należnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu częściowego wykonania robót budowlanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Przyznane Wnioskodawcy wynagrodzenie pochodzi zatem ze środków pracodawcy a nie ze środków o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest bezpośrednim beneficjentem ani wykonawcą projektu, na realizację którego przyznane zostały środki pomocowe, a jedynie zatrudniony jest u wykonawcy realizującego bezpośrednio cel programu. W związku z tym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało dobrodziejstwo skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 122 ms