Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonawstwo

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (znak: G-70/2003), uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2003 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (D ...


Czy stanowisko Podatnika odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych dochodów jako środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest prawidłowe?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 06.05.2004 r. (data otrzymania pisma 10.05.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Podatnik przedstawił stan faktyczny: Podatnik (sp. z o.o.) świa ...


Czy należy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za wykonane usługi nadzorów autorskich i w którym okresie; czy skorygować VAT-7 za m-c 03/2003 r., czy ewentualnie uwzględnić datę wydania wyroku, tj. 11/2004 r. i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c 11/2004 r. ?

W dniu 24 stycznia 2005 r. Pani "X" wystąpiła do Naczelnika tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2003 r., czy za miesiąc listopad 2004 r. za wykonane usługi nadzorów autorskich. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący: Pani "X" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlan ...

Firma buduje i następnie oddaje w najem klientowi instalację zbiornikową (tj. instalację doprowadzającą do budynku i zbiornik na gaz płynny). Przedmiotowe zbiorniki stanowią własność wyżej wymienionej firmy, a posadowione są na gruncie przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa o najem zbiornika i dostawy gazu. Czy w związku z tym w świetle zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 842 ze zm.) Spółka jest zobowiązna do zapłaty podatku od budowli oddawanych następnie innym przedsiębiorcom w posiadanie zależne?

Burmistrz Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na podstawie art. 14 a § 1, § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych#185; ( Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) postanawia: uznać stanowisko zawarte w zapytaniu, w sprawie zobowiązania do zapłaty po ...


Czy w opisanej sytuacji poniesione wydatki można odliczyć od podatku w ramach praw nabytych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 226 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu (...) podania pana ...

Stawka podatku dla montażu bramy garażowej przeciwpożarowej w garażu podziemnym budynku mieszkalno-usługowego (PKOB 1122).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 8 ms