Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa pracownicza

Odprawy emerytalne stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Izba Skarbowa w Białymstoku decyzją z dnia 29 listopada 1999 r. po rozpatrzeniu odwołania Walentyny S. od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 28 września 1999 r. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty wpodatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Przedmiotem sprawy był wniosek Walentyny S., którego istotę stanowiło żądanie weryfikacji rozliczenia podatku doc ...

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2003 r. w sprawie prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11 za 2002 r., Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym ...

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani: należność z ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odpraw pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dn ...

Czy otrzymaną kwotę odprawy w 2003 r. należy ująć z innymi dochodami w zeznaniu rocznym?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj ...

Sposób opodatkowania odszkodowania oraz odprawy, przyznanych na podstawie wyroku sądowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr 19/2004, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania odszkodowania oraz odprawy, przyznanych na podstawie wyroku s ...

Opodatkowanie otrzymanych przez pracowników odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w t ...

Kiedy podlega opodatkowaniu należna pracownikowi przechodzącemu na emeryturę odprawa?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione d ...

Jak należy rozliczyć w zeznaniu rocznym kwotę odszkodowania (odprawy) zasądzoną przez Sąd Pracy, a wyegzekwowaną przez komornika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta zgodnie z art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pani z dnia 15.03.2004 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, ...

Spółdzielnia będąca w likwidacji zatrudnia 10 osób. W oparciu o obowiąujący kodeks pracy pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób nie ma obowiązku wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom. Jednak zakładowy regulamin wynagradzania spółdzielni stanowi, że wypłacane są odprawy ekonomiczne. Czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wy ...

Generowanie strony w 25 ms