Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonawstwo inwestycyjne

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (znak: G-70/2003), uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2003 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (D ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku wydatków na kontynuację objętej ulgą inwestycji rozpoczętej przed 01.01.2001 r. jeżeli w tym czasie nastąpiła zmiana lokalizacji mającego powstać budynku mieszkalnego i zmiana wykonawcy inwestycji ?

Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza działając w trybie art. l4a paragraf l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2003 r. wyjaśnia co następuje: Z dniem 01.01.2002 r. została zlikwidowana tzw. "duża" ulga budowlana. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość dalszego korzystania z prawa do ulgi, w przypadkach ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy robotach melioracyjno- budowlanych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 18.03.2005r. (data wpływu 21.03.2005r.) Pana W. B. w zakresie momentu powstania obowiązku w podatku doc ...

Generowanie strony w 31 ms