Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sponsoring

Czy wydatki związane z finansowaniem umowy sponsoringu w zamian za świadczenie przez Stowarzyszenie usług o charakterze reklamowym stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 25.02.2004 r. Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe zwróciło się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe – podpisało w dniu 01.02.2004 r. umowę z M.S.M.S.W. A.K. o sponsoringu. W ramach umowy podmiot sponsorowany wykonuje w zamian za otrzymane wynagrodzenie czynności polegające na promowaniu ...

Jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego i naliczania podatku należnego przy umowie sponsoringu? Czy wydatki związane z realizacją umowy sponsoringu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy. Należy zatem stwierdzić, iż podatnik może odliczyć od przychodu wszelkie wydatki, jeżeli potrafi udowo ...

Zwracamy się z zapytaniem czy umowa sponsoringu i jej refakturowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004r. (data wpływu: 08.03.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Sponsoring jest to finansowanie przez instytucję lub osobę prywatną, także podmiot gospodarczy, zwany sponsorem, w całości lub w części jakiegoś przedsięwzięcia, imprezy kulturalnej, sportowej, programu telewizyjnego lub programu radiowego, zwanego sponsorowanym, często w zami ...

Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu w przyszłości i zaksięgowanie ich w roku poniesienia

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że:1. w dniu 01.09.1999r. została zawarta umowa pomiędzy „X”, podatnikiem zwanym w umowie „Sponsorem” oraz „Y”zwanym „Zawodnikiem”2. z umowy powyższej wynika m.in., że sponsor zobowiązuje się płacić zawodnikowi w okresie szkolenia w „X” stypendium w kwocie 900zł -zawodnik zobowiązuje się do kontynuowania szkolenia w piłce nożnej i rozgrywania z ...


Czy wydatek na dofinansowanie przygotowania do druku książki w której zostanie opublikowany fakt dofinansowania wraz z pełną nazwą Studium może stanowić koszt uzyskania przychodów z tytułu reprezentacji i reklamy?

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, o nazwie Studium Szkolenia Specjalistycznego przekazał wydawnictwu kwotę pieniężną na pokrycie kosztów przygotowania do druku książki. Wpłata została udokumentowana fakturą. Fakt dofinansowania tych kosztów będzie opublikowany wraz z pełną nazwą Studium na stronie redakcyjnej książki. Książka zostanie wydana w ilośc ...

Czy z tytułu otrzymanych środków pieniężnych od sponsora na działalność klubu sportowego w zamian za umieszczenie na boisku planszy reklamującej firmę sponsora, jak również zamieszczenie napisów o podobnym charakterze na koszulkach zawodników klub stanie się podatnikiem podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 7.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu 26.07.2004 r.), wyjaśnia: Przedmiotem zapytania jest wątpliwość, czy z tytułu otrzymanych środków pieniężnych od sponsora na działalność klubu sportowego w zamian za um ...1.Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych? 2. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na zamieszczaniu przez podatnika znaków firmowych sponsora (logo firmy) na plakatach, banerach reklamowych w ramach organizowanych imprez częściowo dofinansowanych przez tego sponsora?

Począwszy od dnia 01.05.2004 r. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 156 załącznika wyszczególnione zostały wg symbolu PKWiU ex 92.3 usługi rozrywkowe pozostałe –wyłącznie wstęp na spektakle, ...

Generowanie strony w 18 ms