Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: naczelnik urzędu skarbowego

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości spółki, w której akcjonariuszami są m.in. „nierezydenci” w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, posiadający powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu powstaje obowiązek zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że „G” S. A. w upadłości jest spółką, w ...

Czy przychód z tytułu przekazanego długu powinien zostać wykazany w miesiącu/roku, w którym podpisana została umowa przejęcia długu, czy też w miesiącu /roku, w którym doręczone zostało pismo Dyrektora Izby Skarbowej? Czy podatek od przekazanego przez Spółkę w 2004r. długu powinien zostać zapłacony w odniesieniu do przychodów za 2004r., a więc rok w którym nastąpiło zdarzenie skutkujace zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej koniecznością zapłacenia podatku dochodowego, czy też należy uwzglednić podatek w rozliczeniu za 2005 r. czy za 2006 r.?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2005 r. (data wpływu 24.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wykazania przychodu z tytułu nieodpłatnego św ...

Jaką deklarację powinna sporządzić Spółka i w jakim terminie ją złożyć oraz w jakim terminie należy wpłacić podatek dochodowy z tytułu wypłacanych odsetek od zaciągniętej w 2005 r. od firmy zagranicznej z Niemiec pożyczki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dn. 14.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczeln ...

Czy istnieje obowiazek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzedu skarbowego faktu przedłużenia okresu obowiazywania umowy, zawierającej upoważnienie dla kontrahentów Spółki (nabywców) do wystawiania faktur w jej imieniu, w terminie 10 dni od dnia przedłużenia umowy i na kim ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT, w przypadku nie zachowania tego terminu?

D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b § 2 i §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 4.04.2006 r. Nr PP II 443/1/91/195/SG/06 wydanego w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku zgłoszenia właściwemu naczelnikow ...

Czy podmiot gospodarczy ma prawo żądać od drugiego podmiotu gospodarczego aktualizowanego co pół roku, zaświadczenia wydawanego przez organ podatkowy, że podmiot jest czynnym płatnikiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Spółka dokonała ponownej zmiany roku podatkowego na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. od 01 czerwca do 31 maja każdego roku. Poprzedni roku podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 30.06.2007 r. Spółka określiła więc „rok przejściowy” na okres od 01.07.2007 r. do 31.05.2009 r. (23 miesiące). Spółka zadała następujące pytania: 1. Czy dopuszczalna jest kolejna zmiana roku podatkowego? 2. Jak ustalić długość pierwszego po kolejnej zmianie roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy prezentowane stanowisko Spółki, zgodnie z którym: pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa 13 miesięcy, począwszy od 01.01.2008 r. do 31.01.2009 r., zaś każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy będzie trwał 12 miesięcy (i tak np. następny po przejściowym rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.) jest prawidłowe?Czy zmiana umowy Spółki, w kontekście powołanych przepisów podatkowych i ustalenia roku podatkowego i obrotowego wywiera skutek z chwilą podjęcia stosownej uchwały, czy jej rejestracji w KRS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy dla skutecznej zmiany roku podatkowego z roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy na rok podatkowy tożsamy z rokiem kalendarzowym niezbędne jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy określona w skorygowanym zgłoszeniu identyfikacyjnym data rozpoczęcia przez Spółkę prowadzenia działalności, tj. 8 grudnia 2006 r., w którym to dniu podpisana została Umowa Spółki – jest określona prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy prawidłowe jest założenie poczynione przez Spółkę zgodnie, z którym z uwagi na nie złożenie w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności (tj. 8 grudnia 2006 r.) informacji o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, pierwszym rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 7 ms