Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściwość

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości spółki, w której akcjonariuszami są m.in. „nierezydenci” w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, posiadający powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu powstaje obowiązek zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że „G” S. A. w upadłości jest spółką, w ...

Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.

W odpowiedzi na wniesione pytanie informuję, iż właściwość organów podatkowych w sprawach podatku od towarów i usług określają (począwszy od 1 maja 2004r.) przepisy art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem właściwym dla podatnika organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 3 ust. 1). Gdy ...

Organy podatkowe i ich właściwość

Zagadnienie składania wniosków i zasady postępowania przy udzielaniu informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego reguluje art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa, który w § 1 i § 2 stanowi: § 1. Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płat ...

Właściwość miejscowa Oddziału Związku, działającego jako stowarzyszenie, w sytuacji gdy Oddział posiada osobowość prawną.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) reguluje zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepis art. 17 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm./ stanowi, że stowarzyszenie uzyskuje osobowość praw ...

1. jak powinna wyglądać rejestracja działalności tymczasowej w Polsce, zgłoszonej na terenie Szwecji od 1 września 2003 roku, 2. czy prowadzenie działalności na terenie Szwecji powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na terenie Polski.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póżn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje: W złożonym piśmie zawarte zostały pytania następującej treści: jak powinna wyglądać r ...

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o ptu., właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym za ...

Czy wypłacenie świadczenia przyznanego z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2005 r. (uzupełnionym w dniu 27 lipca 2005 r.), wszczęła Pani postępowanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, m.in. w sprawie potwierdzenia „że wypłacone świadczenie przyznane z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn.” Rozpatrując Pani wniosek i przedstawiony przez P ...

Sposób zgłoszenia rejestracyjnego małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą, bez zawartej umowy spółki.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami/, po rozpatrzeniu pisma z dnia 25 lipca 2005r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej prowad ...

Jaki jest rodzaj formularz deklaracji dla rozliczeń rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskiem z dnia 13.09.2005r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaki rodzaj deklaracji jest obowiązany złożyć dla rozliczeń rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Strona prowadzi działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolnej i od miesiąca września 2000r. jest podatnikiem podatku od towarów i usług rozli ...

Określenie organu podatkowego właściwego do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok podatkowy 2005.

W dniu 4.11.2005r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie określenia właściwego organu podatkowego do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podat ...

Generowanie strony w 4 ms