Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: refundacja ceny leków

Moment uzyskania przychodu w przypadku refundacji ceny leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Stosownie zaś do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą os ...

Data powstania obowiązku podatkowego z tytułu refundacji leków w świetle regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na wniosek z dnia 28 maja 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu refundacji leków, po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – informuje co następuje: - O ...

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez aptekarza leków podlegających częściowej refundacji przez NFZ, w sytuacji zawarcia umowy cesji z właścicielem hurtowni, w której się zaopatruje – cedującej kwotę refundowaną bezpośrednio na rzecz tej hurtowni?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzina wniosek z dnia 25 czerwca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży przez aptekarza leków podlegających częściowej refundacji przez Narodowy Fundusz ...

Czy refundacja z tytułu sprzedaży lekarstw otrzymana przez aptekę z Narodowego Funduszu Zdrowia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 23.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu: 24.06.2004r.). Z przedstawionego stanu faktycznego wyni ...

Kiedy i w jaki sposób należy rozliczać VAT z zestawień refundacyjnych składanych w NFZ przez apteki od 1.05.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 29.06.2004 r. (z datą wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

1) czy refundacja dla apteki za leki wydane klientom jest obrotem podlegającym VAT ? 2) czy podatnik powinien wykazywać obrót (należność od klienta + refundacja) z chwilą sprzedaży leków ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 02.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1) czy otrzymana refundacja za l ...

dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z Narodowego Funduszu Zdrowia, sposobu obliczania podatku należnego od otrzymanej refundacji oraz sposobu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży leków podlegających refundacji

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w piśmie z dnia 6.07.2004 r. (znak: US.I.2/443/16/2004): Pytanie podatniczki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refunda ...

1) czy refundacja dla apteki za leki wydane klientom jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2) czy podatnik powinien wykazywać obrót (należność od klienta + refundacja) z chwilą sprzedaży leków ? 3) czy naliczane przez hurtownie farmaceutyczne premie uzależnione od wartości zakupionych przez aptekę leków podlegają opodatkowaniu VAT i wg jakiej stawki ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 05.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1. czy otrzymana refundacja za l ...

Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji wypłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, czy też w momencie dostawy (sprzedaży) leku przez podatnika osobie upoważnionej do zniżki?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 16.07.2004 r. (data wpływu 21.07.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pod ...

Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu refundacji cen leków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lipca 2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest rozliczanie podatku od towarów ...

Generowanie strony w 4 ms