Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynalazki

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Mielcu, odpowiadając na zapytanie spółki z dnia 19.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2003 r.), uzupełnione wyjaśnieniem, które wpłynęło do tut. Urzędu 17.03.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprze ...

Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach, której osiągnął przychód z tytułu opłaty licencyjnej (otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji ) za przeniesienie na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza granicami Polski prawa stosowania wynalazku chronionego patentem ma prawo do zastosowania względem tego przychodu kosztów uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w wysokości 50% uzyskanego przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na budowie jaskiń solnych. W związku z prowadzoną działalnością posiada Pani prawo do stosowania wynalazku chronionego patentem, udostępnione przez inny podmiot. Ponadto, posiada Pani także prawo do udzielania licencji innym podmiotom. Zamierza Pani udzielić licencji na wykorzystanie powyższego wynalazk ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umowy franchisingu z dnia 28.02.2002 r. jako franczyzart. Na mocy tej umowy, w zamian za wynagrodzenie pieniężne zostało jej przyznane prawo do korzystania ze znaków towarowych wyrobów franczyzera oraz do korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i receptur stanowiących tajemnicę franczyzera w celu sprzedaży określonych wyrobów franczyzanta. Będące przedmiotem umowy znaki towarowe zostały zgłoszone do ochrony. Z tego tytułu franczyzant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz franczyzera poza zryczałtowaną miesięczną opłatą francisingową, jednorazową opłatę wstępną płatną w dwóch ratach w terminie do 15.03.2002 r. i 14.08.2003 r. Franczyzent w dniu 31.07.2003 r. wystawił fakturę VAT z tytułu „opłaty wstępnej za korzystanie ze znaku towarowego, technologii i zarządzania" z datą sprzedaży 31.07.2003 r. i terminem płatności 14.08.2003 r. Kwota raty opłaty wstępnej została przez franczyzera powiększona o podatek od towarów i usług. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ratę opłaty wstępnej ?

Dla umowy franchisingu charakterystyczne jest przede wszystkim połączenie cech właściwym umowom licencyjnym i dystrybucyjnym. Treścią tej umowy jest bowiem upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (aspekt licencyjny) w celu sprzedaży dóbr i świadczenia usług w sieci franchisingowej (aspekt dystrybucyjny). Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w ...

Czy zaległe wynagrodzenie za projekt wynalazczy przyznane przez sąd oraz odsetki od tego wynagrodzenia będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz.176 z późn.zm.) wymieniają jako wolne od podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej s ...

Kto i w jakich terminach powinien zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży praw patentowych osobie prawnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przychody z praw do projektów wynalazczych zalicza się do przychodów z praw majątkowych, określ ...

Czy do wynagrodzeń za korzystanie z wynalazków, wypłacanego ich współtwórcy, mają zastosowanie koszty w wysokości 50% uzyskanych przychodów?

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłat ...

Czy wypłata odsetek od wynagrodzenia za stosowanie wynalazku na rzecz spadkobierców po zmarłym byłym pracowniku - emerycie zobowiązuje zakład pracy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów, przedstawioną w piśmie z dnia 19.07.2004 r. (znak: OP/076/GJ/154/04), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 26.07.2004 r. Z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego w ...

Jak należy postępować w przypadku wypłacania opłaty licencyjnej za korzystanie z wynalazku ?

Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich reguluje ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst) Dz. U. 93.26.117. ze zmianami. W myśl wymienionej ustawy: Art. 8. 1. Twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawo do wynagrodzenia ... Art. 16 1. Pr ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia wypłaconego pracownikom - twórcom i realizatorom wynalazku.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za nie ...

Czy odsetki od nie wypłaconego wynagrodzenia za stosowanie wynalazku są wolne od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2005r., złożonego w dniu 19.01.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 09.02.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o ...

Generowanie strony w 29 ms