Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podpis


Czy podpis osoby wystawiającej fakturę może być zastąpiony przez przystawienie pieczątki z podpisem tej osoby tzw. faksymilia oraz czy klient otrzymujący taką fakturę może odliczyć podatek VAT z niej wynikający?

Obowiązki podatników podatku od towarów i usług w zakresie treści faktury określa przepis art.32 ust.1 Ustawy z dnia 08 stycznia1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którym podatnicy, z zastrzeżeniem ust.2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość ...

Czy wystawione po dniu 1 maja 2004 r. faktury VAT muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do ich wystawienia i otrzymania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na otrzymane w dniu 24 maja 2004 r. pismo z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie czy wystawione po dniu 1 maja 2004 r. faktury VAT muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do ich wystawienia i otrzymania wyjaśnia: Zgodnie z zapis ...

Czy faktura VAT, w której pominięto informację dot: podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego?

W związku z pismem Strony w sprawie interpretacji przepisów o VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Fabryczna, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia; Dane, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT, szczegółowo określają przepisy § 35 ust. 1 pkt 1 – 13 rozporządzenia Min. ...

Czy faktura wystawiona na podatnika z tytułu usługi pośrednictwa w negocjacjach handlowych uprawnia go do potraktowania wynikającego z niej kosztu jako kosztu uzyskania przychodu, gdy umowa pomiędzy kontrahentami została podpisana tylko przez jedną stronę?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art.14a§ 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) na zapytanie podatnika z dnia 23.03.2004r.( data wpływu do tutejszego urzędu- 17.06.04r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka XXX S. A. została obciążona fakturą przez fir ...

Czy istnieje nadal obowiązek podpisywania faktur, czy też rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. obowiązek ten został zniesiony?

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz. 971/ faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy o ...

Czy deklaracje dotyczące rozliczeń podatkowych prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej mogą być podpisane przez pełnomocnika ?

Stan faktyczny : Postanowieniem z 17.09.2003r. Sąd Rejonowy ustanowił zarządcę przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (Podatnika). Ustanowionemu zarządcy Podatnik zamierza udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania w jego imieniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu rozliczeń podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej. S ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, składająca deklaracje podatkowe PIT-5L i VAT-7 jest zobowiązana do podpisywania ich, czy też deklaracje te mogą być podpisywane przez pracownika firmy, który je sporządza?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pani z dnia 23 listopada 2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie składania podpisów na deklaracjach PIT-5L i VAT-7 informuje, jak poniżej. Stosownie do przepisu art.44 ust.6 ustawy ...

dotyczy wystawiania i akceptowania faktur oraz stawki na dostawę drewna opałowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dn. 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/99-1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa p ...

Obowiązek podpisywania faktur przez wystawcę i odbiorcę.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

Generowanie strony w 9 ms