Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pełnomocnictwo

Czy przedstawiony w zapytaniu system sprzedaży detalicznej gazu propan-butan w butlach stalowych 11 kg. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r uzupełnione pismem z dnia 16.03.2004 r działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmian ) uprzejmie informuję : Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym obecnie zajmuje się Pan sprzedażą detaliczną gazu propan-butan w butlach stalowych 11 kg. Sprzedaży dokonuje Pan p ...

Czy mam obowiązek złożyć deklarację podatkową PIT-5 i rozliczenie roczne w sytuacji, gdy udzielone przez siostrę pełnomocnictwo do dokonywania powyższych rozliczeń z tytułu najmu lokalu utraciło ważność w związku z jej śmiercią?

Pismem z dnia 14.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 20.10.2003 r.) uzupełnionym wyjaśnieniami z dnia 8.11.2003 r. (data wpływu 12.11.2003 r.) zwróciła się pani do tutejszego organu o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ma pani obowiązek złożyć deklarację podatkową PIT-5 za m-c wrzesień br. i rozliczenie roczne w sytuacji, gdy udzielone przez siostrę pełnomocnictwo do dokonywania powyższych rozlicz ...

Czy podatnik odbywający zasadniczą służbę wojskową może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem pełnomocnika?

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei zgodnie z art. 137 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno ...

Czy osoba prowadząca biuro rachunkowe na podstawie wystawionego przez Ministerstwo Finansów świadectwa kwalifikacyjnego może podpisywać sporządzane na podstawie prowadzonych ksiąg deklaracje podatkowe w tym również PIT-5 swoich klientów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W myśl art. 137 § 1 ww. ustawy pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo p ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki mieszkaniowe mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo modernizacyjnej w zeznaniu rocznym?

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia. Z Pani pisma skierowanego do tut. organu podatkowego oraz przedłożonych dokumentów wynika, iż zamieszkuje Pani wraz z rodziną w budynku mieszkalnym przy ul. Ż w O., którego właściciele wyjechali do N. W dniu 10.12.1993 r. przez wła ...

dotyczy uznania wynagrodzenia prokurenta oraz wydatków spółki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, którego podstawę stanowi umowa o pracę (umowa cywilnoprawna), zawarta przez spółkę reprezentowaną przez pełnomocnika z prezesem zarządu oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 26.02.2004 r ...

Czy pracownik spółki jest upoważniony do wskazania swoich danych i podpisania się na de-klaracjach sporządzanych dla zleceniodawców w następujących pozycjach:· na deklaracji CIT-2 w pozycjach: 52, 53 i 54,· na informacji PIT-11 w pozycji 75,· na deklaracji PIT-4 w pozycji 82?

Spółka z o.o., będąca biurem rachunkowym, prowadzi księgi rachunkowe osób prawnych. Zgodnie ze standardową umową o świadczenie usług finansowo-księgowych spółka wykonuje na rzecz swoich zleceniodawców następujące usługi: finansowo-księgowe obejmujące m.in.: wpływ, rejestrację i akceptację faktur, weryfikacje i księgowanie, sporządzanie deklaracji CIT (w tym: ustalenie wyniku finansowego, wyłączen ...

Czy w przypadku wspólnego posiadania nieruchomości i uzyskiwania przychodów z wynajmowania tej nieruchomości przez poszczególnych współwłaścicieli osobom trzecim może jako Zarządca tej nieuchomości - pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wszyskich współwłaściciel wystawiać faktury VAT za wynajem we własnym imieniu, czy wystarczy gdy tylko on zarejestruje się na potrzeby podatku VAT jako Zarządca i będzie rozliczał i składał deklaracje VAT-7 z tyt. łącznych przychodów z najmu wszystkich współwłaścicieli.

W świetle regulacji prawnej zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zarządca nieruchomości spełni ...

Czy deklaracje dotyczące rozliczeń podatkowych prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej mogą być podpisane przez pełnomocnika ?

Stan faktyczny : Postanowieniem z 17.09.2003r. Sąd Rejonowy ustanowił zarządcę przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (Podatnika). Ustanowionemu zarządcy Podatnik zamierza udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania w jego imieniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu rozliczeń podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej. S ...

Czy udzielone pełnomocnictwo ogólne w trybie i na zasadach określonym w przepisie art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa, przez osobę fizyczną, złożone w oryginale w Urzędzie Skarbowym, wyczerpuje wymogi przepisu art. 281a Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Art. 281a ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.), dopuszcza możliwość udziału osoby fizycznej, upoważnionej do zastępowania podatnika w czynnościach kontroli podatkowej, po uprzednim jej wyznaczeniu i zgłoszeniu organowi podatkowemu właściwemu w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach ...

Generowanie strony w 6 ms