Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja alarmowa

Jaką stawkę należy stosować do usług instalowania systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 4.06.2003 r. (znak: I US-II/443/57/2003) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wykonanie na obiekcie instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej stanowi us ...

Jakie stawki ryczałtu ewidencjonowanego mają zastosowanie do planowanej przez Podatniczkę działalności gospodarczej ?

Podatniczka zamierza rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie projektowania, instalacji i monitoringu systemów alarmowych. Stan prawny : ----------------------- W art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca zawarł generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy osiągający przychody ze źró ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego w ramach ulgi mieszkaniowej wydatków poniesionych na montaż instalacji alarmowej we własnym budynku mieszkalnym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 r. (data wpływu 04.10.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. ...

Czy można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć zakup i montaż alarmu oraz monitorowanie lokalu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Pani XXX przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 30.09.2004 r. Nr PD-/415/113/04 będącą odpowiedzią na zapytanie podatnika z dnia 26.08.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 14.09.2004 r. Zgodnie z art ...

Czy poprawnym jest naliczanie obniżonej stawki 7% VAT na usługi montażu, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacyjnych (pożaru, włamania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) wykonywane na terenie domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.06 ...

Jaka jest wysokość stawki VAT stosowanej na świadczenie usług: wykonania wentylacji mechanicznej PKWiU 45.33.12 ,wykonania instalacji alarmowej-przeciwpożarowej PKWiU 45.31.21 oraz wykonania alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła dokonywanych zarówno na budynkach mieszkalnych jak i innych budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29.07.2005 uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy możliwe jest zastosowanie obniżonej do 7% stawki podatku VAT w związku z planowanym wykonaniem instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w domach studenta?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w ...

Jakie jest zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług instalacji alarmowych?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług instalacji alarmow ...

Jaka jest prawidłowa stawka podatku na wykonywanie usługi montażu sygnalizatorów poziomu spalin w garażach nowobudowanego bloku mieszkalnego ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 07.09.2004 r. - data wpływu do tut. Urzędu 09.09.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 24.09.2004 r. - w sprawie prawidłowej stawki VAT na roboty budowlano - montażowe Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm) informu ...

Czy usługi dotyczące konserwacji, eksploatacji i utrzymania instalacji domofonowych będących w zasobach spółdzielni mieszakniowej podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) w związku ze złożona przez Spółkę Cywilną dnia 09.11.2005r. ( data wpływu) wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego- Naczelnik Urzędu Skarbowego stanowisko wnioskod ...

Generowanie strony w 24 ms