Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja przeciwpożarowa

Jaką stawkę należy stosować do usług instalowania systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 4.06.2003 r. (znak: I US-II/443/57/2003) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wykonanie na obiekcie instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej stanowi us ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na dostawę wraz z instalacją urządzeń sygnalizacji pożaru oraz urządzeń sterowania drzwiami ppoż. wykonywane w domu pomocy społecznej?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do : robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budow ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dotyczących instalacji urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych lub telewizji przemysłowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2003 r. uzupełniony pismem z dnia 8.10.2003 r. informuje, że w przypadku wykonywania robót budowlano-montażowych przy instalowaniu urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, bądź telewizji przemy ...

Czy poprawnym jest naliczanie obniżonej stawki 7% VAT na usługi montażu, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacyjnych (pożaru, włamania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) wykonywane na terenie domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.06 ...

Jaka jest wysokość stawki VAT stosowanej na świadczenie usług: wykonania wentylacji mechanicznej PKWiU 45.33.12 ,wykonania instalacji alarmowej-przeciwpożarowej PKWiU 45.31.21 oraz wykonania alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła dokonywanych zarówno na budynkach mieszkalnych jak i innych budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29.07.2005 uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi: - pomiaru instalacji elektrycznej, - pomiaru szczelności czujek izotopowych, - pomiaru parametrów technicznych hydrantów wodnych i suchych pionów bydynków ?

Spółka z o.o. w dniu 28.09.2005 r. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług pomiarów urządzeń ochrony przeciwpożarowej w domach studenta i domach pomocy społecznej. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku przez Stronę jest następując ...

Czy możliwe jest zastosowanie obniżonej do 7% stawki podatku VAT w związku z planowanym wykonaniem instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w domach studenta?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w ...

Czy usługa polegająca na obowiązkowych pomiarach ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wynikających z ustawy Prawo Budowlane wykonywanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. obniżonej stawki 7%, ponieważ zalicza się do robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usługi polegającej na obowiązkowych po ...

Czy z tytułu modernizacji instalacji alarmowo-pożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez XXXXXXX XXXXXXX w dniu 19 stycznia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług związanyc ...

Czy usługi projektowe i montaż systemu przeciwpożarowego w fabryce położonej we Francji dla polskiego podmiotu, nie zarejestrowanego we Francji jako podatnik podatku od wartości dodanej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005 r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług na nieruchomości położonej we Francji dla polskiego podmiotu stwierdzam, że stanowisko przedstawione ...

Generowanie strony w 23 ms