Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód

Odprawy emerytalne stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Izba Skarbowa w Białymstoku decyzją z dnia 29 listopada 1999 r. po rozpatrzeniu odwołania Walentyny S. od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 28 września 1999 r. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty wpodatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Przedmiotem sprawy był wniosek Walentyny S., którego istotę stanowiło żądanie weryfikacji rozliczenia podatku doc ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekaz ...

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2003 r. znak: FK/692/2003 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi po zmarłym pracowniku, tut. Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi wyjaśni ...

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. znak: EF/85/2003 w sprawie zaliczenia wypłaconego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z pisma Spółki oraz załączonych do niego dokumentów wynika, że w grudniu 2002 r. w ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.654) ok ...

Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 7 lutego 2003 r. zwróciliście się Państwo do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z zapytaniem, czy wydatki poniesione przez Państwa na remont i odbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w terminie 2 lat od daty uzyskania przychodu ze sprzedaży użytkowego prawa do lokalu, którym to przychodem finansujecie te wydatki, dają Państwu prawo do zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodow ...

dot. uznanie za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2002 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie uważa się za kos ...

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu pisma z dnia 31.03.2003 r. znak: PD1-412/100/2003 Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia, iż zawarta w nim interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej obowiązywała w stanie prawnym przed 31.12.2002 r. Obecnie, w roku 2003 obowiązuje następująca interpretacja: Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FK 3112/62/2003 z dnia 06.03.2003 r. (data wpływu – 12.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa si ...

Generowanie strony w 46 ms