Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja przeciwwłamaniowa

Jaką stawkę należy stosować do usług instalowania systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 4.06.2003 r. (znak: I US-II/443/57/2003) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wykonanie na obiekcie instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej stanowi us ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dotyczących instalacji urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych lub telewizji przemysłowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2003 r. uzupełniony pismem z dnia 8.10.2003 r. informuje, że w przypadku wykonywania robót budowlano-montażowych przy instalowaniu urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, bądź telewizji przemy ...

Czy poprawnym jest naliczanie obniżonej stawki 7% VAT na usługi montażu, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacyjnych (pożaru, włamania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) wykonywane na terenie domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.06 ...

Jaka jest wysokość stawki VAT stosowanej na świadczenie usług: wykonania wentylacji mechanicznej PKWiU 45.33.12 ,wykonania instalacji alarmowej-przeciwpożarowej PKWiU 45.31.21 oraz wykonania alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła dokonywanych zarówno na budynkach mieszkalnych jak i innych budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29.07.2005 uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy poniesione w roku 2005 wydatki dotyczące rozbudowy i modernizacji instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym mieszkalnym, udokumentowane fakturą VAT mogą być odliczone od podatku dochodowego za rok 2005 na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, p ...

Generowanie strony w 7 ms