Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa spółki

- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...


Zapytanie dotyczy wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD-II/423/US/1/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w części dotyczącej wymogów rejestracyjnych d ...

W związku z tym,iż rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia 2004r. ,spółka wnosi o wyjaśnienie - czy w roku 2004 ma składać deklaracje CIT-2 narastająco czy tez zamknąć rok 2003 i od stycznia 2004r. składac deklaracje CIT-2 od nowa oraz jaką stawke podatku przyjąć w wymienionych okresach rozliczeń.

Pismem z dnia 09.01.2004 r. (bez numeru) uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2004 r. Spółka zwróciła się o interpretację przepisów podatkowych w zakresie roku podatkowego. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w październiku 2003 r. W umowie spółki zawarto zapis, iż rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2004 r. Spółka wnosi o ...

Jaka jest data rozpoczęcia działalności spółki w przypadku odmowy rejestracji w KRS i ponownym zawarciu umowy spółki ? Czy wydatki poniesione w okresie od zawarcia pierwszej umowy spółki do momentu rejestracji w KRS stanowią koszty uzyskania przychodów spółki ?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19.11.2003 r. (data wpływu do US Warszawa Wawer – 19.11.2003 r., do tutejszego Urzędu – 15.01.2004 r.), uzupełnione pismami z dnia 22.12.2003 r., 12.02.2004 r. i 15.03.2004 r. w spr ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dopłat na rzecz spółki?

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki ( akty założycielskie) oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 4 ...

Czy w przypadku sporządzenia aktu notarialnego założycielskiego spółki z o.o. dnia 06.11.2003 r., zarejestrowania spółki w KRS dnia 11.12.2003 r. oraz wybrania roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok zgodnie z aktem kończy się 31 grudnia 2004 r. spółka może rozliczyć osobno okres: 11.12.-31.12.2003 r.?

Dnia 30.01.2004 r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przyjętego roku obrotowego. Do zapytania dołączono: odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr... oraz akt notarialny z dnia 06.11.2003 r. Repertorium A Nr..., mocą którego zawiązano Spółkę. W dniu 09.04.2004 r. uzupełniono wniosek zgo ...

Do spółki cywilnej, w której jestem udziałowcem, zamierza dojść wspólnik, następnie zamierzam wycofać swoje udziały i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko. Jakich formalności należy dopełnić, czy sporządzać remanent na dzień zmiany wspólników, czy rejestrować umowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak opodatkować powyższą czynnośc w pdoatku od towarów i usług VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do postanowień § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sp ...

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki przez jedynego udziałowca - jednostkę samorządu terytorialnego - podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę z o. o. stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jedyny udziałowiec spółki – Gmina xxx – dokonał podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z § 9.1 umowy spółki podwyższenie to nie powodowało jednak zmiany umowy spółki. Wątpliwość Spółki dotyczy faktu, czy podwyższenie kapitału zakładowego przez jednostkę samorządu teryto ...

Czy wniesienie majątku - dotychczasowego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osoby fizyczne (małżonków) - do spółki jawnej, wymuszone zmianą przepisów prawa ( art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ), podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86 poz. 959 z póź. zm.) podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ( pkt. 2 – wyżej cytowanego przepisu ). Wniesienie majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa - prowadzone ...

Generowanie strony w 46 ms