Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie badań i analiz

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji oraz badań i analiz właściwości fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 22.05.2003 r. (znak: BU-158/1175/03) uzupełnionego w dniu 9.06.2003 r oraz uzupełnionego pismem z dnia 7.07.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Wysokość stawki podatku VAT jaką należy zastosować przy sprzedaży usług uwierzytelniania tachografów .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm). Pismem z dnia 29 stycznia 2004 r. Jednostka zwróciła się do Nacz ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynku polskiego i pośrednictwa handlowego wykonywane przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług na zlecenie firmy z siedzibą w UE?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. (data wpływu 20.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług badania rynku oraz pośrednictwa handlowego wykonywanych na rzecz fi ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynku i opinii publicznej świadczonych na rzecz odbiorcy będącego płatnikiem podatku od wartości dodanej w Pradze i czy przy nabyciu towarów i usług związanych w wykonywaniem tych usług przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004r. (data wpływu 28.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą usług w postaci b ...

Jaka stawką podatku VAT opodatkowane są usługi zaklasyfikowane do PKWiU 74.30, tj. usługi w zakresie badań i analiz technicznych?

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 74.30 tj. usługi w zakresie badań i analiz technicznych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). ...

Wątpliwości podatnika w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczą zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności (usług) zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu pod symbolem PKWiU 74.30.11-00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KWiU 74.30.11 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KU 68101 „Badanie wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. W związku z tym, iż w poz. 16 ww. załącznika ujęto usługi z grupowania 74.30 określone jako „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych- wyłącznie w za ...

Czy usługi świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach środka specjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r. znak E.3030/5/04 uprzejmie informuję: Stosownie do art. 15 ust. 6 w/w ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno ...

Z zapytaniem do tutejszego Urzędu Skarbowego zwróciła się osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która wykonała w maju 2004 r. na podstawie umowy o dzieło analizę wyników ekonomicznych. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wyniosło w tym miesiącu 1.100 zł. Przewidywane przychody z tytułu tejże usługi, do końca tego roku podatkowego, mają wynieść 8.800 zł. Wątpliwości podatnika dotyczą obowiązku składania zerowej deklaracji VAT-7. Zdaniem podatnika, ponieważ kwota sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 10.000 euro nie ma on obowiązku składania zerowych deklaracji VAT-7.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców w tym podmiotów pozyskujących zasoby natu ...

Czy prawidłowe jest stosowanie podstawowej stawki podatku VAT do usług zakwalifikowanych wg PKD?

Zauważa, że dla zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT istotne jest ustalenie czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług oraz określenie prawidłowego symbolu PKWiU. Towary i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o podatku VAT). Zgodnie z zasadami metodyczny ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługi w zakresie tłumaczeń PKWiU 74.83, badania rynku PKWiU 74.13 oraz pośrednictwa świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę w innym niż Rzeczypospolita Polska kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla usta ...

Generowanie strony w 4 ms