Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie miar

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji oraz badań i analiz właściwości fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 22.05.2003 r. (znak: BU-158/1175/03) uzupełnionego w dniu 9.06.2003 r oraz uzupełnionego pismem z dnia 7.07.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Jaką stawką podatku VAT należy zastosować do usług polegających na wykonywaniu pomiarów powierzchni ziemi oraz sporządzaniu map?

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w związku z poz. 122 załącznika nr 3 do tejże ustawy, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do świadczonych usług naukowych i technicznych doradztwa związanego z problematyką inżynierską – wyłącznie w zakresie usług geologicznych i geodezyjno – karto ...

Wątpliwości podatnika w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczą zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności (usług) zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu pod symbolem PKWiU 74.30.11-00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KWiU 74.30.11 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KU 68101 „Badanie wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. W związku z tym, iż w poz. 16 ww. załącznika ujęto usługi z grupowania 74.30 określone jako „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych- wyłącznie w za ...

Pytanie podatnika dotyczy zastosowania prawidłowej stawki VAT na usługi legalizacji wodomierzy.

Stosownie do pisma z 03.06.2004r. w sprawie stosowania stawki podatku VAT za usługi legalizacji wodomierzy, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuję: Z pisma Spółki wynika, że wykonuje naprawę i oddaje użytkownikom sprawne liczniki łącznie z cechą legalizacji.Natomiast sama czynność legalizacji wykonywana jest pr ...

Czy właściwym jest pominięcie na fakturze (oraz nie ujęcie w podstawie opodatkowania), wystawionej z tytułu wykonania czynności około-legalizacyjnych, zasadniczych kosztów legalizacji (urzędowej opłaty)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 08 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia p ...

Generowanie strony w 22 ms