Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadania inwestycyjne

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 27.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ...


dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie i montaż zabudów trwałych stanowiących wyposażenie biblioteki

W nawiązaniu do pisma podatnika z dnia 21.02.2003 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 27.02.2003 r., bez znaku) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonanie i montaż zabudowy trwałej w budynku biblioteki, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( ...w sprawie dotyczącej określenia stawki podatkowej przy wycenie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawami przy budowie kompleksu administracyjnego

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 13 maja 2005r. (uzupełnionego 16 maja 2005r.) Oddziału... o pisemną interpretację co do z ...

Czy jest możliwe obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu robót budowlanych i modernizacyjnych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Programu SAPARD ?

Wnioskiem z dnia 27.04.2005 r. Burmistrz Miasta i Gminy w X zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a mianowicie czy Gmina X będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu robót budowlanych i modernizacyjnych, dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków programu SAPARD. Gmina X ubiega się o pozys ...

Czy odszkodowanie, uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy o roboty budowlane, wypłacone przez Wykonawcę z tytułu ustanowienia służebności gruntowych dla potrzeb realizacji przedmiotu takiej umowy stanowi koszt uzyskania przychodu Wykonawcy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r., który wpłynął w dniu 14.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Czy od dostaw materiałów budowlanych kupowanych w oparciu o umowę zawartą w wyniku postepowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego przed 1 maja 2004 r. obowiązuje 7%, czy też 22% stawka podatku od towarów i usług?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zawiadamia, że pismo Wnioskodawcy nr (...) z dnia 1 października 2004 r. skierowane do Ministerstwa Finansów zostało zgodnie z właściwością miejscową przesłane do tutejszego Urzędu (data doręczenia 31.12.2004 r.). Wobec powyższego tutejszy Urząd przedstawia w niniejszym piśmie informację o zakresie stosowania przepisów podatkowych – zgodnie z art. 14a § 1 ...


Generowanie strony w 18 ms