Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprzedaż

uzupełnić

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z dokumentów odprawy celnej od sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży w przypadku ich zarejestrowania na nazwisko właściciela prowadzonej działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14 ...

Czy kupno i odsprzedaż firmie zajmującej się recyklingiem tłuszczów przepracowanych z cukierni i piekarni podlega opodatkowaniu stawką 0% przy stosowaniu klasyfikacji wyrobu według grupowania w PKWIU 15.41.11-90.40 (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. VAT - poz. 6)?

Z pisma wynika, że Firma odsprzedaje zakupione wcześniej pochodzące z piekarni i cukierni tłuszcze przepracowane kwalifikując owe produkty do PKWiU 15.41.11 – 90.40 stosując w oparciu o ten symbol podobnie jak przy zakupie stawkę VAT 0%. Firma wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z prośbą o potwierdzenie tej stawki i grupowania wyrobu do podanego symbolu w PKWiU. Naczelnik Urzędu ...

Dotyczy odsprzedaży małżonkowi towarów handlowych w związku z likwidacją działalności gospodardczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2004 r., uzupełnione dnia 15.04.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

dotyczy refakturowania i odsprzedaży energii elektrycznej, wody itp.

W odpowiedzi na wniosek J. z dnia 6.04.2004 r. w sprawie rozliczania energii elektrycznej, usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla sąsiadującego z J. zakładu produkcyjnego w przypadku, gdy J. w niewielkich ilościach dostarcza je zakładowi produkcyjnemu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje ...

Dotyczy sposobu opodatkowania odsprzedaży samochodów używanych przez podatników, którzy nie byli ich użytkownikami (pośredników handlu) zakupionych przed 1 maja 2004r.

Ustawa z 11 marca 2004r. (Dz.U Nr 54 poz. 535) w art. 120 ust. 4 wprowadziła specjalną procedurę opodatkowania towarow używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Podstawowym wyróżnikiem tej procedury jest sposób określenia podstawy opodatkowania. Procedura ta określa podstawę opodatkowania w przypadku realizowania dostawy w/w towarów jako marżę, nie zaś obrót rozumiany jako c ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu samochodów używanych dokonanego po dniu 1.05.2004 r., z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przez podatnika podatku od towarów i usług VAT

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 26.04.2004 r. odnośnie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zakup samochodów używanych dokonany po dniu 1.05.2004 r., z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przez podatnika podatku od towarów i usług VAT), stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja ...


Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

Zakład ubezpieczeniowy w ramach swojej działalności przejmuje i zbywa przedmioty odzyskane po szkodach (są to w większości samochody osobowe). Przejęte przedmioty zostają dalej odsprzedane celem odzyskania części poniesionych wydatków związanych z wypłata odszkodowania. Podatnik zamierza kupić samochód pochodzący właśnie z takiej formy sprzedaży. Czy prawidłowa jest sprzedaż samochodów przez towarzystwo ubezpieczeniowe w cenie netto, a nie brutto, opodatkowane stawką VAT 22%.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej. Przy czym przez sprzedaż towarów, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywan ...

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. wpłaty wnoszone przez pracowników korzystających z telefonów służbowych od celów prywatnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na pismo z dnia 13.08.2004 r. (data wpływu do US 16.07.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy Jednostki odpłatnie korzysta ...

Generowanie strony w 12 ms