Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składowanie

Stawka podatku VAT dla usług składowania zbóż

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.),w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 20 sierpnia 2003r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka z o. o. pismem z dnia 20 sierpnia 2003 r. (data wpływu do US w dniu 20.08.2003r.) zwróciła się z zap ...

W ramach działalności gospodarczej firma podpisała umowę z Prezesem G...C. polegającą na składowaniu w swoim składzie celnym towarów zleceniodawcy, importowanych i kierowanych przez niego do w/w składu. W którym momencie powstaje przychód z tytułu usług składowania w ramach działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. informuje: Uregulowania dotyczące umowy składu określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a ...

Czy usługa składowania w składzie celnym oraz usługa przygotowania dokumentów eksportowych związanych z odprawą celną wywozową towaru będącego własnością podmiotu włoskiego może być obciążona stawką VAT w wysokości 0 %? Czy można wystawić fakturę VAT w PLN za ww. usługi dla odbiorcy zagranicznego?

Wątpliwości podatnika związane są ze stosowaniem § 52 i § 60 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) uprawniających do zastosowania stawki podatku 0 %. Zdaniem podatnika usługi jakie będzie świadczył dla kontrahenta zagraniczneg ...

Nasza firma prowadzi publiczny skład celny i zawiera umowy składowania, w których zobowiązuje się do składowania w swoim składzie celnym towarów importowanych i skierowanych przez zleceniodawców do ww/ składu. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wykonania usług składowania ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r., obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie ...

Pełna treść zapytania w odpowiedzi , dotyczy kwestii wewnątrzwspólnotowych

Pismem z dnia 27-05-2004 r. zwróciła się Spółka z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) w następującym stanie faktycznym 1) Przepis art. 28 ust.3 cytowanej ustawy mówi , że w przypadku usług transportowych za miejsce ich świadczenia uważa się miejsce , gdzie transport towarów s ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT kosztów składowania przy dostawie towaru do Czech.

Jak wynika z pisma podatnik kupuje towary – mrożonki od polskich chłodni. Następnie w/w towary wysyła do Czech do klienta posiadającego numer VAT na potrzeby rozliczania podatku od wartości dodanej. Klient czeski nie odbiera towaru natychmiast po zakupieniu go przez podatnika w związku z czym podatnik składuje ten towar w chłodniach. Za składowanie tego towaru chłodnie obciążają podatnika kosztami ...

1. Czy usługi przeładunku i składowania towarów, które zostaną wywiezione na zlecenie "B" poza teren UE świadczone przez podatnika na rzecz "B" mogą korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust.1 pkt 21 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy w przypadku, kiedy towary nie byłyby wywożone do odbiorcy poza UE, ale trafiałyby do odbiorcy (podatnika) w państwie członkowskim UE, usługa składowania i przeładunku towarów mogłaby korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy, w przypadku, kiedy usługobiorca nie posłuży się dla tej transakcji numerem VAT nadanym mu w państwie członkowskim UE? 3. Czy w przypadku, kiedy towary byłyby obejmowane procedurą wywozu już na terytorium Republiki Czeskiej, ich fizyczny wywóz z terytorium Polski poza terytorium UE należy uznać za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, a w konsekwencji, czy usługi wykonywane przez podatnika (przeładunek i składowanie) mogą korzystać ze stawki 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy? 4. Czy w przypadku dostawy towarów do odbiorców w UE, składowanie towarów po ich przywozie z Republiki Czeskiej a przed załadunkiem na statek i sprzedażą konkretnemu odbiorcy w UE (poza Polską), mieści się w pojęciu „podobnych czynności” do załadunku, przeładunku i rozładunku, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, a w konsekwencji, czy składowanie to może korzystać z zasad opodatkowania przewidzianych w art. 28 ust. 4 ustawy?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że posiada terminal do przeładunku smoły i paku smolnego na terenie portu w Świnoujściu. Terminal wykorzystywany jest do świadczenia usług przeładunku i składowania towarów transportowanych z Republiki Czeskiej celem ich wywozu drogą morską poza terytorium krajów Wspólnoty, najczęściej do Norwegii lub RPA. W czasie transportu z Repub ...

Wątpliwości Spółki dotyczą wysokości stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są związane z eksportem towarów usługi załatwiania formalności celnych oraz składowania towarów, którymi Spółka obciąża odbiorcę z kraju trzeciego.

W dniu 3 listopada 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 12 stycznia 2006 r. Nr PPII/443/405/17/05 wezwał Spółkę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku. Pismem z dnia 30 stycznia 2006 r. Spółka uzup ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na załadunku/przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów podlegających eksportowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do zawarcia cywilnoprawnej umowy, najmu lub przechowywania towarów określonych w opisie zdarzenia przeszłego? 2. Czy w składzie podatkowym można przechowywać na podstawie takiej umowy towary innego podmiotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 26 ms