Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielnie mieszkaniowe

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2002 r. (data wpływu 23.12.2002 r.) Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poniesienie wydatków w 2003 roku na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu stanowi kontynuację odliczeń w ramach "dużej" ulgi budowalnej, do której podatnik nabył prawo w 1992 roku.

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 3 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje: Z ulg mieszkaniowych będą mogli w 2003 roku skorzystać podatnicy, którzy ponieśli kolejne wydatki na kontynuację inwestycji na własne cele ...


Zarządzanie przez spółdzielnię mieszkaniową, pobieranie opłat eksploatacyjnych i inne czynności spółdzielni mieszkaniowych a opodatkowanie podatkiem VAT

dot. zapytania Spółdzielni z dnia 30.12.2002 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności Spółdzielni. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: I. Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

dot. zapytania Spółdzielni z dnia 19.12.2002 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: I. Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o s ...

Czy koszty związane z wyodrębnieniem lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu VAT?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.02.2004 r. Ldz. 180/2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na zwrocie kosztów przez członków spółdzielni poniesionych na wyodrębnienie lokalu. Ze złożonego pisma wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa w oparciu o ustawę z dnia 15 ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest obowiązana sporządzać informacje o wycofanym wkładzie budowlanym w 2003 r. jeżeli wkład ten został wpłacony do spółdzielni po 01.01.2002 r.?

Z dniem 01 stycznia 2002 r. artykuł 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) otrzymał nowe brzmienie. Z ustawy została skreślona m. in. ulga związana z nabyciem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. Chociaż z dniem 01 stycznia 2002 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały skreślone ulgi ...

Czy dokonana w 2003 r. do spółdzielni mieszkaniowej wpłata na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe, przeznaczona przez spółdzielnię na uzupełnienie funduszu remontowego, może być odliczona od podatku w ramach ulgi remontowej - jako kwota przeznaczona na fundusz remontowy spółdzielni ?

Z dostarczonych dokumentów wynika, że w 2003 roku podatnik dokonał przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na własnościowe prawo do tego mieszkania, a wymagana z tego tytułu wpłata na wkład budowlany wyniosła 15.292,50 zł, z czego 14.665,61 zł spółdzielnia przeznaczyła na uzupełnienie funduszu remontowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdz ...

W grudniu 1985 r. weszliśmy z mężem w posiadanie jednorodzinnego segmentu mieszkaniowego na mocy przydziału wydanego przez Spółdzielnię Budowlano- Mieszkaniową, stanowiącego o własnościowym prawie do w/w segmentu. Obecnie zamierzamy sprzedać segment. Czy będziemy płacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy?

Z dokumentów dołączonych do zapytania wynika, że w 20.12.1985 r. otrzymała Pani od spółdzielni przydział jednorodzinnego segmentu mieszkalnego własnościowego, zaś w dniu 09.05.2001 r. na podstawie aktu notarialnego nastąpiło przeniesienie na Pani rzecz własność tego budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną od gruntu własność oraz prawo użytkowania wieczystego działki. Data przydziału segmentu jed ...

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej zwrócił się z następującym zapytaniem : 1. czy w razie zaliczenia, na poczet cen kupna lokalu, kwot określonych w planie podziału masy upadłości, wpłaconych przez członków spółdzielni przed 01.01.2002 r. ma zastosowanie przepis § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) ? 2. czy realizując umowę sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz opisanej grupy spółdzielców, zobowiązany będzie do naliczenia 7 % stawki podatku od towarów i usług tak jak to czynił będzie dla osób dokonujących zakupu w systemie deweloperskim (bez przystąpienia do spółdzielni) ? 3. czy sprzedaż objęta aktem notarialnym wymaga wystawienia faktury VAT na pełną wartość umowy, w tym zapłaty ceny dokonanej jako wniesienie wkładu budowlanego w latach 1999 r., 2000 r., 2001 r., kiedy spółdzielnia nie była jeszcze płatnikiem podatku ? 4. czy syndyk zarządzający majątkiem upadłej spółdzielni i prowadzący działalność gospodarczą upadłego na podstawie postanowienia sądu po zgłoszeniu obowiązku podatkowego jest w świetle przepisów podatkowych tym samym podmiotem gospodarczym ?

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zapytania podatnika będziemy mieli do czynienia z dwoma rożnymi przypadkami. Wszystko zależy od statusu prawnego spółdzielcy. Rozróżnić należy dwie kwestie. Spółdzielców, którym dopiero spółdzielnia buduje lub wybudowała lokale mieszkalne i tych, którzy są członkiem spółdzielni i nabyli już określone prawa. W drugim przypadku, gdy osoba jest członkiem spółdziel ...

Generowanie strony w 3 ms