Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka uproszczona

Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy. W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 us ...

W jaki sposób mam wyliczyć uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, płatną w roku 2004?

Stosownie do art. 44 ust. 6b pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2003 r. - (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1997r. jako wspólnik spółki cywilnej, która z mocy prawa została z dniem 28.11.2001r. przekształcona w spółkę jawną. W 2003r. wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, bez obowiązku składania deklaracji PIT-5. W listopadzie 2003r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko, która przyniosła stratę, jednak zamierza ją kontynuować w 2004r. Podał również, iż złożył w 2004r. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym wg 19% stawki podatku, bez obowiązku składania deklaracji PIT-5/L i do wyliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy przyjmie dochód wykazany w zeznaniu podatkowym za 2002r.W związku z powyższym, pyta, czy pomimo rozpoczęcia w 2003r. kolejnej działalności gospodarczej może kontynuować w 2004r. uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy wg 19% stawki podatku, gdyż art. 44 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma do niego zastosowania, jak również nie jest on podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą o którym mowa w art. 44 ust. 7b ustawy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 20.02.2004r. z uzupełnieniem z dnia 02.03.2004r w sprawie możliwości wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2004r. według 19% stawki podatku - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z art. 44 u ...

Podatnik, osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybrał na rok 2004 opodatkowanie według stałej stawki 19%, ponadto opłaca zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej. Czy od zaliczki miesięcznej płaconej w powyższy sposób może odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14.04.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od ...

Dotyczy wyjaśnienia kwestii dotyczącej zaliczkowego rozliczenia podatku dochodowego w kwocie 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzednim, czyli 2002 roku.

Weryfikując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr US 72/ROP2/423 - 232/O4/AZ z dnia 19.04.2004 r., stwierdza co następuje: Stosownie do treści art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od os ...

W jakiej kwocie należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2004 r. złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje :stosownie do art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. ...

Czy złożone w dniu 20.01.2004 r. oświadczenie o sposobie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej daje podatnikowi możliwość skorzystania z opodatkowania dochodu z działalnosci gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.01.2004 r. do organu podatkowego Podatnik złożył oświadczenie, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2004 roku będzie opłacał w formie uproszczonej tj. w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z 2002 r. wykazanego w rocznym zeznaniu złożonym do dnia 30.04.2003 r. zgodnie ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Odpowiadając na pismo, dotyczące możliwości zastosowania uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku połączenia spółek przez inkorporację, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w interesującej kwestii Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. dwie spółki połączyły się przez inkorporację (art. 492 § l pkt l K.s.h.). Zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej oraz na kim spoczywa obowiązek ustalenia i zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2004 r., w sytuacji gdy zmarły przed śmiercią wybrał metodę jej obliczania w oparciu o art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł wspólnik dwuosobowej spółki jawnej. W swoim testamencie jako spadkobierców wyznaczył swoich rodziców. Spółka zgodnie z § 14 umowy będzie dalej prowadziła działalność gospodarczą i w związku z powyższym zdaniem Państwa nie zachodzi obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pon ...

W jaki sposób należy wykazać przypis kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składnika majątku do dnia, w którym okres jego używania przekroczył rok w przypadku, gdy podatnik korzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), w przypadku gdy podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł. i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo ...

Generowanie strony w 12 ms