Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy bankowe

Bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska, że wartość odpisu z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne, dokonanego w grudniu 2003 r. w wysokości określonej zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach Prawa bankowego, w całości stanowi koszt uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. nr DRP-2-216-222/04/UL Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 15 ust 1 h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze z ...

Czy w sytuacji, gdy Bank nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wartości rezerwy utworzonej na wymagalny, a nieściągalny kredyt w roku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności kredytowej, może - do czasu przedawnienia - zaliczyć rezerwę do kosztów uzyskania przychodów. w następnych latach podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stoi na stanowisku, iż odpowiedź Urzędu z dnia 20.04.2004 r. Nr US 72/ROP3/423-77/04/EN dotycząca zapytania Spółki z dnia 15.03.2004 r. jest w części nieprawidłowa. Z wniosku wynika, iż Bank omyłkowo nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodu roku ...

Bank udziela kredytów i pożyczek w walutach obcych oraz w złotych, których kwota indeksowana jest kursem waluty obcej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 149 poz. 1672 ze zm.) Bank zobowiązany jest tworzyć rezerwy celowe na należności z tytułuudzielonych kredytów, w wysokości wynikającej z kategorii ryzyka, do której je zakwalifikowano. Pytanie Banku dotyczy w jakiej wysokości w/w rezerwy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 01.10.2003 r. W wystąpieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Bank udziela kredytów i pożyczek w walutach obcych oraz w złotych, których kwota in ...

Czy rezerwa celowa, utworzona przez Bank na saldo debetowe, powstałe na rachunku bankowym klienta i zakwalifikowana do należności wątpliwych Banku, stanowi koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 28.01.2004 r.) Ldz. 42/04/Z w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawia nast ...

Czy odpisanie do ewidencji pozabilansowej wierzytelności pod postacią ekspozycji kredytowych i rezerwy na nie tworzonych w świetle § 24 ust. 7a rozporządzenia MF w spr. szczególnych zasad rachunkowości banków, nie stanowi odpisania wierzytelności jako nieściągalnej i nie pozbawia Banku prawa do zaliczenia rezerwy do kosztów uzyskania?

W odpowiedzi na pismo Spółki (data wpływu 25.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje, że: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszta ...

Bank zwraca się z prośbą o interpretację nowo wprowadzonego przepisu art. 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, pojęcie „rozwiązania rezerwy”, którym posługuje się ustawodawca w art. 38a ust. 2 w/w ustawy oraz o Funduszu Poręczeń Unijnych.

W odpowiedzi na pismo Nr DPd/Dyr./1163/2004 z dn. 08.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 08.07.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. PYTANIE I Bank zwraca się z prośbą o interpretację nowowprowadzonego przepisu art. 38a ustawy z ...

Czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności?

W odpowiedzi na pismo Nr Dpd /Dyr. 1365/2004 z dnia 09.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje co następuje : Bank nawiązując do udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w trybie art. 14 a § 1 w/w us ...

1. Czy Bank może 25% rezerwy na kredyty stracone, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona, uznać za koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podstawą do ustalenia kwoty rezerw celowych stanowiących koszt uzyskania przychodu winny być tylko rezerwy na kredyty utworzone w 2003r. czy stan rezerw figurujących w ewidencji księgowej (saldo)?

Stan faktyczny sprawy: Bank Spółdzielczy ma utworzone rezerwy celowe na kredyty stracone wymagalne i niewymagalne nieuprawdopodobnione na koniec roku 2003. Rezerwy te były tworzone na przestrzeni kilku lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza obowiązek rzetelnego i jasnego przestawiania sytuacji maj ...

dotyczy możliwości obniżenia przez Bank podstawy opodatkowania o kwotę umorzonych wierzytelności, na które zostałaby dotworzona rezerwa celowa, w świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów p.d.o.p. (Dz. U z 2003 r. Nr 203, poz. 1969 ).

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 217 § 1 i art. 14 a § 4 w związku z art 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 04. 01. 2005 r. (wpływ do Urzędu 10.01.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania pr ...

Bank zalicza wierzytelność z tytułu kredytu do kosztów uzyskania przychodu i w tej samej dacie dokonuje przeniesienia tej wierzytelności z bilansu do ewidencji pozabilansowej. Czy Bank może sam zdecydować, w którym momencie po spełnieniu przesłanek nieściągalności wierzytelności określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczy wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, poz. 654 z ...

Generowanie strony w 59 ms