Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cmentarze

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w związku z pismem jednostki z dnia 23.02.2004 r. (znak: L.dz.NH/691/04) w sprawie stawek podatku VAT na usługi, wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka usługi w zakresie utrzymania parku miejskie ...

Od 1.05.2004 r. wprowadzona została 7-procentowa stawka podatku VAT na usługi pogrzebowe i pokrewne, w związku z czym w cenniku usług pogrzebowych wszystkie ceny są cenami netto, do których dolicza się podatek. Natomiast wątpliwości dotyczą czy doliczać podatek i w jakiej wysokości do opłat za miejsca pod groby?

Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług po zmianach od 1.05.2004 r. Przedstawiając zapytanie Urząd Miasta podaje, iż od 1.05.2004 r. wprowadzona została 7-procentowa stawka podatku VAT na usługi pogrzebowe i pokrewne, w związku z czym w cenniku usług pogrzebowych wszystkie ceny są cenami netto, do których doli ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane opłaty cmentarne takie jako opłata za miejsce pochówku, opłata za kaplicę oraz wjazd na cmentarz? Kto powinien wystawiać faktury za ww. opłaty cmentarne - Gmina czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych?

Gmina posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych (PUK) na administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym. W ramach tej umowy PUK zobowiązany jest do poboru opłat cmentarnych, tj. opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym, kaplicę i wjazd na cmentarz. Opłaty te stanowią dochód Gminy. PUK wystawia osobom fizycznym za powyższe opłaty dowody wpłat. Pobrane opłaty przekazu ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługi świadczone przez Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych polegające na : - opłata "pokładnego" przedłużenie opłaty po upływie 20 lat od pogrzebu - opłata "pokładnego" wykup prawa do miejsca grzebalnego na "zapas" - opłata "pokładnego" za miejsca rodzinne (dwuosobowe) przy pogrzebie jednej osoby - sprzedaż gotowego grobowca i na zapas - ekshumacja - stała opłata pobierana za udostępnianie cmentarza firmom pogrzebowym i kamieniarskim do wykonania usługi - korzystanie z szaletu wolnostojącego ?

Usługi wymienione należą do usług pogrzebowych i pokrewnych PKWiU 93.03 i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% na podstawie poz.160 Zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ Również stawką 7 % podlegają opodatkowaniu usługi szaletu PKWiU 90.0 - poz.153 . Wyjątek stanowią : - sprzedaż gotowego grobowca "na zapas" -wg s ...

Czy do ustalonych przez zarząd Gminy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego powinien być doliczony podatek VAT, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 13.07.2004 r., nr PP-443/87/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą w ni ...

Zapytanie dotyczy udzielenie informacji w sprawie określenia stawki VAT na usługi: pobieranie opłat za miejsca na cmentarzu. Wątpliwości podatnika dotyczą również kwestii, czy przy pobieraniu opłat za miejsca na cmentarzu, podatek VAT powinien być doliczony do ceny miejsca, czy też powinien być uwzględniony w tej cenie.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest zarządcą cmentarza komunalnego na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z § 8 umowy zawartej w dniu 1 lutego 1993 r. podatnik zobowiązany jest pobierać opłaty za miejsca na cmentarzu i odprowadzać je na odpowiednie konto. Ceny miejsc za groby są cenami urzędowymi ustalonymi przez Gminę i są sklasyfikowane w grupowaniu 93.03 według O ...

Spółka na podstawie zawartej umowy z Gminą zarządza cmentarzami komunalnymi. W związku z tym zobowiązana jest do pobierania od ludności opłat za udostępnianie miejsc cmentarnych do pochówku. Pobrane opłaty Spółka w całości przekazuje na rachunek Gminy. Czy pobrane opłaty stanowią przychód dla Spółki.

Na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Spółki z o.o. z siedzibą w (...) z dnia 2 listopada 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług administrowania cmentarzem komunalnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, p ...

W opinii podatnika, na podstawie dokonanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikacji, powyższe usługi powinny być objęte 7% stawką VAT.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi związane z budową, remontem, bieżącą konserwacją cmentarzy i obiektów z nimi związanych oraz z budową grobowców, dla których stosował stawkę 22%. W związku z pojawieniem się wątpliwości co do stosowanej stawki podatnik wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o wyrażenie opinii w zakresie właściwej klasyfik ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej na cmentarz jest zwolniona od podatku VAT? Zdaniem Podatnika, z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług istotne jest przeznaczenie gruntu w chwili sprzedaży, a założenie cmentarza mieści się w terminie sformułowanym przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, tj. chodzi o teren inny niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę. W związku z powyższym, Podatnik stoi na stanowisku, iż sprzedaż gruntu na w/w cel jest zwolniona z podatku VAT na podstawie w/w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Stan faktyczny: Gmina sprzedała na rzecz Parafii grunt z przeznaczeniem na założenie cmentarza. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, który obowiązywał do końca roku 2002, grunt ten przeznaczony był pod teren zieleni cmentarnej. Obecnie przedmiotowa działka położona jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale trwają prace nad jego sporzą ...

Generowanie strony w 8 ms