Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: park

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w związku z pismem jednostki z dnia 23.02.2004 r. (znak: L.dz.NH/691/04) w sprawie stawek podatku VAT na usługi, wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka usługi w zakresie utrzymania parku miejskie ...

jaką stawkę podatku VAT zastosować do czynności polegających na sprzedaży kart wstępu do Parku Narodowego oraz sprzedaży licencji wędkarskich uprawniających do połowu ryb na wodach Parku ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 6 maja 2004r. znak:F-322/1/2004 (data wpływu do Urzędu 10.05.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 19 maja 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży kart wstępu do Parku Narodowego oraz sprzedaży licencji wędkarskich uprawniających do połowu ryb na wodach Parku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stosownie do dyspozycji zawa ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży wraz z udziałem w gruncie oraz terenu zabytkowego parku dworskiego i zabytkowego budynku byłego majątku ziemskiego?

Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. W myśl art. 29 ust. 5 ustawy w prz ...


Czy w toku realizacji projektu "Przebudowa Parku Miejskiego" Gmina Miasto może pomniejszać podatek należny o podatek naliczony, bądź otrzymywać zwrot podatku naliczonego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...


Czy gospodarstwo pomocnicze przy Z. E.A. S. prowadzące działalność w zakresie bieżącego utrzymania, drobnych remontów i napraw na rzecz placówek oświatowych (korzystające w tym zakresie ze zwolnienia z podatku VAT) ma obowiązek naliczać podatek VAT na fakturach za zlecone przez Burmistrza Gminy i Miasta O. usługi w zakresie utrzymania zieleni, parków, boisk sportowych oraz pielęgnacji drzewostanu na terenie gminy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2006r. (data wpływu 19.04.2006r.) G. P. przy Z. E.-A. S. Gminy i Miasta w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Czy prawidłowo zwiększono wartość początkową środka trwałego (zespół energetyczno-wiatrowy z Grupy 3 KŚT), przyjętego do użytkowania w marcu 2006 r., o poniesione w maju 2006 r. nakłady na ulepszenie i od czerwca 2006 r. naliczano amortyzację od zwiększonej na skutek ulepszenia wartości początkowej środka trwałego, przy stosowanej „degresywnej metodzie” amortyzacji z art. 16k?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy w świetle przepisu art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym jest podatnikiem podatku VAT z tytułu pobieranych opłat za wstęp na teren parku?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Nr P.P/443/5/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu „Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 60 ms