Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wały przeciwpowodziowe

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w związku z pismem jednostki z dnia 23.02.2004 r. (znak: L.dz.NH/691/04) w sprawie stawek podatku VAT na usługi, wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka usługi w zakresie utrzymania parku miejskie ...

Czy usługi melioracyjne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, kanałów przeciwpowodziowych sklasyfikowane wg PKWiU 45.24.12-00.00 mogą być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 29.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wykonuje m.in. usługi melior ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski)?

Jak wynika ze złożonego zapytania Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski). Umowa na w/w usługę została zawarta z Urzędem Morskim. Podatnik zamierza opodatkować ją stawką podatku VAT w wysokości 0%, zgodnie z art.83 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i ...

Podatnik na zlecenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej wykonuje działania polegające na: konserwacji rowów melioracyjnych, domeliorowaniu, odmulaniu studzienek drenarskich, wykonywaniu przepustów na rowach melioracyjnych jako przejazdy dla rolników - zakwalifikowane przez GUS do PKWiU 45.24.12-00.00 oraz prace drenażowe (drenowanie, naprawa drenażu dla prawidłowej gospodarki rolnej) zakwalifikowane do grupowania PKWiU 45.11.21-00.20. Zdaniem Podatnika usługi te powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.03.2005r. wniosku w spr ...

Jak stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla usług koszenia trawy na wałach przeciwpowodziowych wraz z jej wywozem sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.06. 2006 r. (data wpływu do US - 19.06.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Działając na podstawie:- art. 14a § 1 , art. 14b § 2, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635), - art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe ...

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z podwyższaniem wałów przeciwpowodziowych zabezpieczających przedsiębiorstwo kontrahenta przed powodzią będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Są to następujące koszty: wypłacone kwoty delegacji, wypłacone kwoty wynagrodzeń, naliczone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne itp. od wypłaconych wynagrodzeń, zakup ubrań roboczych, wynajem autobusów oraz zakup posiłków dla pracowników w drodze powrotnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki na rzecz Skarbu Państwa jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 20 ms