Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zagospodarowanie terenów zielonych

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w związku z pismem jednostki z dnia 23.02.2004 r. (znak: L.dz.NH/691/04) w sprawie stawek podatku VAT na usługi, wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka usługi w zakresie utrzymania parku miejskie ...

Opodatkowanie usług porządkowania terenów wokół bloków i wspólnot mieszkaniowych, z podziałem na: powierzchnie zewnętrzne (tereny zielone), powierzchnie zewnętrzne (tereny utwardzone).

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.04.2004 r. (data wpływu 08.04.04 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 06.04.2004 r. zwróciła się Pani do tutejszego organu po ...

Jaka stawka podatku VAT po 1 maja 2004r. ma zastoswanie do świadczenia usług w zakresie konserwacji terenów zieleni miejskiej (PKWiU 01.4) ?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ww. ustawy stawka podatku wynosi 7% . W pozycji 135 załącznika nr 3 do tej ustawy wymienione są usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (PKW ...

Dot. stawki podatku od towarów i usług dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 7 maja 2004 r., Nr I-2/443-24/04-AJ pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia ...

stawka podatku dla usług polegających na: koszeniu traw (PKWiU 01.41.12) oraz konserwacji rzek, rowów, wałów przeciwpowodziowych, usunięciu zatoru i zabudowanie wyrw na rzece (PKWiU 45.24.14)

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu 27.04.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z za ...

Jaka stawka podatkowa dla podatku od towarów i usług obowiązuje od dnia 01.05.2004 r. przy odpłatnym świadczeniu usług: - porządkowych: polegających na sprzątaniu klatek schodowych PKWiU: 74.70.13 - porządkowych: polegających na sprzątaniu chodników, placów PKWiU: 90.00.30 - związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych PKWiU: 01.41.12?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od towarów i usług: 1. na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów ...

Jaką stawką podatku VATod 01.05.2004 r. opodatkowane są roboty budowlane o symbolu PKWiU 45.11.11-00, 45.23.12-00.00, 45.42.13-00.00, 45.42.12-00.00, a jaką usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (uzupełnione w dniu 14.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Wymienione w piśmie „roboty ogólnobudowlane” sklasyfikowane, wg załączonej przez Was opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 15.06.2004r. znak ...

Stawka podatku VAT dla usług związanych z zakładaniem, utrzymaniem chodników, parkingów, terenów zielonych.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.04.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanie usług polegających na zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji oraz remontach chodników, parkingów, małej architektury tzw. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu od dnia 1 maja 2004r., w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, uprzejmie in ...

Jaka stawka podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług są opodatkowane usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ?

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 1 ust ...

Stawka podatku VAT na usługi projektowania terenów zielonych i ogrodów przydomowych oraz usługi zakładania i pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów przydomowych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 16.06.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży usług projektowych w zakresie architektury zieleni Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej ...

Generowanie strony w 10 ms