Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: statut

Czy środki wydatkowane przez Wyższą Szkołę na rzecz organizacji społecznych, nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, których cele są tożsame z celami Szkoły, podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 23.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego pisma, Wyższa Szkoła wydatkuje środk ...


Czy usługi statutowe świadczone przez organizacje członkowskie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu?

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt. 1 załącznik nr 4 poz. 10 w/w ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe). Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest on organizacją członkowską o charakterze “no profit” i prowadzi wyłącznie działalność statutową. Zdaniem Podatnika usługi pole ...

Czy diety przysługujące działaczom związkowym na podstawie art. 10 ust.1 pkt 10 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Stosownie do treści przepisu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26. 07. 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób, nie wyłączają ...

Dnia 3 czerwca 2004 r. Związek zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z podatku od towarów i usług wykonywanych usług medycznych . Związek działa jako stowarzyszenie prowadzące działalność statutową w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i pomocy skierowanej do osób z wadą słuchu i ich rodzin .Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego z zapisaną odpłatną działalnością statutową.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 3 czerwca 2004 r. Związek zwrócił się do Naczelnika Pierws ...

Amatorski Klub, działający jako stowarzyszenie kultury fizycznej, mające na celu prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej, organizowanie zawodów oraz rozwój i popularyzowanie hippiki, zwraca się z pytaniem: jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi polegające na organizacji zawodów i przyjmowania wpisowego na zawody?

Zdaniem podatnika, świadczenie usług wyłącznie statutowych, o symbolu PKWiU 91, jest zwolnione od podatku. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, oraz eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnoto ...

Czy usługi konserwacji szlaków turystycznych, wykonywane przez organizację członkowską, są zwolnione z podatku VAT?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik jest organizacją członkowską, która na zlecenie Miasta świadczy usługi konserwacji szlaków turystycznych. Działalność taką ma zapisaną w statucie. W związku z powyższym, zdaniem podatnika, świadczenie ww. usługi winno być zwolnione z podatku VAT jako wymienione w poz. 10 lub 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2, obowiązującej do dnia 30.04.2004r., ustawy z dnia8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwolnione od podatku od towarów i usług były, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 91, usługi świadczone przez orga ...

Czy usługi, świadczone przez Stowarzyszenie, wynikające z jego statutu, mogą korzystać ze zwolnienia, określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Celem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim reprezentowanie członków w rozmowach z Nadleśnictwem, organizacja wywozu nieczystości z terenu ośrodka, refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, dbałość o porządek na terenie ośrodka, organizacja imprez kulturalnych dla Członków. W swoim wniosku podatnik stwierdził, że wykonuje czynności zwolnione od podatku od towarów i usług w myśl ...

Czy wykonywane przez organizację członkowską czynności statutowe podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jako usługi wymienione w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm. )?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie :- art. 14a§1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T.jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w podaniu z dnia 16.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku ...

Generowanie strony w 11 ms