Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja

Bank postawił pytania w jaki sposób dla transakcji SWAP ma zostać ustalony przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, w jaki sposób powinny zostać ustalone koszty uzyskania przychodu, w jaki sposób powinien zostać ustalony przychód transakcji.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony, z dnia 07.01.2004 r. wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926. ze zm. ) co następuje : Bank postawił pytania w jaki sposób dla transakcji SWAP ma zostać ustalony przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, w j ...

Bank Zawiera transakcje SWAP polegające na sprzedaży /kupnie waluty z okresem zapadalności do dwóch dni (SPOT) z równoczesnym obowiązkiem odkupienia/ odsprzedaży tej waluty w dacie przyszłej (data FORWARD). W wyniku tej transakcji bank oddaje / otrzymuje po określonym kursie SPOT walutę, którą po ustalonym w dniu zawarcia transakcji kursie FORWARD musi otrzymać / zwrócić w oznaczonym terminie Zdaniem Banku transakcja SWAP stanowi jednolita transakcję co oznacza, że dochód lub strata na tej transakcji jest opodatkowana w sposób następujący: w dacie rozwiązania SWAP-a, a więc w dacie wymiany waluty FORWARD, przychód z transakcji jest ustalany na podstawie art. 12 ust. 1,3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. pkt 8b ustawy ustalany jest koszt uzyskania przychodu. Zatem czy: 1. przedstawiony sposób rozpoznawania skutków podatkowych jest prawidłowy, 2. dla celów powyższą transakcję dla celów obliczenia podstawy opodatkowania należy przedstawić poprzez zwiększenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów o wartości wymienianych walut, czy też ustalić wynik netto na transakcji, poprzez porównanie przyjętego kursu rozliczeniowego transakcji FOPRWARD z kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wymiany walut w dacie FORWARD, 3. bank jest obowiązany do sporządzania specjalnej dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9, jeżeli transakcja jest zawarta z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Organ podatkowy, odpowiadając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1007r. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) na pismo z dnia 14.10.2003r., informuje, że transakcja SWAP składa się z dwóch odrębnych transakcji SPOT i FORWARD. Kontrakt SWAP polega na umowie dwóch stron na wzajemną wymianę płatności odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstępach czasu do dnia wyg ...

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o ktorej mowa w art. 9a ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez społkę, ktorej udziałowcami są obywatele z Niemiec i która dokonuje sprzedaży towarów i wyrobów własnej produkcji do Niemiec.

W art. 9a w/w ustawy ustawodawca określił obowiązki jakie ciążą na podatnikach, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania , siedzibę lub zarząd na terytoriu ...

Dotyczy kwestii: rozumienia pojęcia ,,transakcja,, zamieszczonego w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dnia 25 marca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o. , dotyczące kwestii: rozumienia pojęcia ,,transakcja,, zamieszczonego w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje ...

Czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu do WM-US 17.06.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 50, poz. 11 z późn. zm.) dotyczące opodatkowania opłaty patentowej oraz zobowiązania wynikającego z umowy know-how, a także dotyczące faktur eksportowych wystawionych ...

Czy po 1 maja 2004 r. transakcje z dostawcami usług mogą być rozliczane w walucie obcej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie rozliczania transakcji w walucie euro, uprzejmie informuje: jak wynika z treści pisma, prowadzi Pan działalność gospodarczą dokonując również wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Przewoźnicy tych towa ...

Czy w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, spółka zarejestrowana jako podatnik podatku VAT UE i posiadająca potwierdzenie właściwego numeru NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowych powinna go również stosować w transakcjach z kontrahentami krajowymi?

Zgodnie z art.96 ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ), podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Zgodnie z art.97 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ) podmioty o których mowa w us ...

Obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, zarejestrowanego jednocześnie dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.07.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 20.07.2004r.), uzupełnionego pismem z dnia 0 ...

W dniu 26 kwietnia 2004r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź – Górna złożono zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z informacją VAT-R/UE o zamiarze dokonywania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych. W zgłoszeniu tym Podatnik określił przewidywaną datę rozpoczęcia tych czynności od dnia 10 maja 2004r. Jednak w okresie obejmującym miesiące maj – czerwiec nie dokonano żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Pytanie zawarte w powyższym piśmie jest następujące: „Czy w przypadku, ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Generowanie strony w 5 ms