Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienia przedmiotowe

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2002 r. (data wpływu 23.12.2002 r.) Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich ...

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego, zakładowego ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. znak: KR 3112/32/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty p ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2002 r. znak: Ldz. PZOZ 3430/02 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi polegające na sporządzaniu i wydawaniu dokumentacji medycznej na żądanie sądów przez: szpitale - są klasyfikowane od dnia 01.01.2003 r. według Polskiej Klasyfika ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 05.02.2003 r.) znak: SIR-Og/31/03 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przy ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku w wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wyjaśnia: Z ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2003 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że od 1 stycznia 2003 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia z opodatkowani ...

Generowanie strony w 6 ms