Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeliczanie

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 16.02.2004 r. (znak: II US PB-I-415/4/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w piśmie z ...

Czy Spółka powinna zaliczyć w koszty uzyskania przychodów lub ująć w przychody skutki spłacania kredytu złotówkowego przeliczonego wedle wartości określonej w obcej walucie?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka zgodnie z umową zawartą z Bankiem otrzymała kredyt inwestycyjno-budowlany określony w dolarach amerykańskich. Realizacja kredytu nastąpiła poprzez zapłatę, przedstawionych bankowi, faktur inwestycyjno-budowlanych w złotych polskich jako równowartość odpowiedniej kwoty w dolarach amerykańskich przeliczonej po bankowym kursie wymiany ...

W jaki sposób przychody uzyskane w koronach słowackich przeliczyć na złote w celu obliczenia podatku dochodowego w Polsce?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 17.03.2004 r. w sprawie przeliczenia przychodów w walucie obcej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 20 ...

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia kwot z Euro na złote – według kursu średniego NBP, czy też według kursu kupna dewiz w banku, w którym firma posiada rachunek?

Jak wynika z zapytania podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy-nabycia towaru na podstawie rachunku otrzymanego z firmy niemieckiej, w którym zapłata wystawiona jest Euro? Sposób przeliczenia kwot w walucie obcej na złote reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. ...

Według jakiego kursu - przy wystawianiu faktur - winno następować przeliczenie wartości wykonanej sprzedaży w przypadku gdy wartość kontraktu wyrażona jest w walucie obcej?

Z treści wystąpienia podatnika wynika, że Przedsiębiorstwo zawarło umowę na roboty współfinansowane ze środków programu CBS 2001 Phare Unii Europejskiej. Całe przedsięwzięcie rozliczane jest w EUR. Faktury za roboty będą wystawiane w EUR i w złotych. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika budzi sposób wystawiania i rozliczania faktur w złotych w przypadku: wystawienia faktury po otrzymaniu ...

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. dotyczącego powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz art. 30 ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny tej operacji.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił f ...

Czy faktura VAT dokumentująca sprzedaż na eksport (poza granice Unii Europejskiej) a wystawiona w walucie obcej powinna być przeliczona na złotówki wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 2.06.2004 r. (z datą wpływu 2.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Z jakiego dnia należy przyjąć średni kurs euro w przypadku faktur za wykonane usługi transportu wewnątrzwspólnotowego.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i płatnikiem Vat. Strona wykonuje usługę transportu wewnątrzwspólnotowego na zlecenie polskiego podmiotu. Zlecenie na wykonanie usługi obejmuje określoną kwotę za dany fracht ( np. 1.500,00 Euro + 22% Vat ) – z zaznaczeniem, że do wystawienia faktury podatnik ma przyjąć średni kurs waluty ogłoszony prze ...

Strona dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przy czym producent wystawił fakturę w dniu 06.04.2004 r., zapłata nastąpiła przed dniem 30 kwietnia 2004 r., zaś towar przekroczył granicę RP w maju 2004 r., w związku z czym pytanie brzmi: br.wg kursu średniego NBP z jakiego dnia przeliczyć EURO na PLN - z dnia wystawienia faktury przez producenta czy z dnia wystawienia faktury wew. w dniu 20 maja 2004 r.?

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia przez podatnika podatku od wartości dodanej faktur potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnąt ...

Jaki jest sposób przeliczenia kwot wykazanych na fakturach w walucie obcej (euro)?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 z dnia 29 sierpnia 199 7r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo podatnikia z dnia 15.03 2004 r. doręczone do tut. Urzędu 16.03.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług wyjaśnia co następuje: Podatnik realizuje inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Kontrakty zawierane z wykonawcami są n ...

Generowanie strony w 57 ms