Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: certyfikat inwestycyjny

Spółka pyta do którego źródła przychodów powinny zostać zakwalifikowane certyfikaty inwestycyjne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 (wpłynęło do Urzędu 10.02.2004r.) nr TFIKBSA/27/04 uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. nr pisma TFIKBSA/50/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do postanowień art. 103 ustawy z dnia 28 ...

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote osiągnięte w dolarach amerykańskich przychody uczestnika funduszu z tytułu wykupu przez fundusz inwestycyjny nominowanych w dolarach certyfikatów uczestnictwa w tym funduszu? Inwestorzy składający zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu dokonali wpłat w dolarach ze swojego rachunku walutowego w Banku

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote poniesione w dolarach amerykańskich koszty uczestnika funduszu z tytułu inwestowania w nominowane w dolarach certyfikaty uczestnictwa w funduszu kapitałowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur ...

Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za akcje/udziały wniesione do funduszu inwestycyjnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 27.06.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za ak ...

Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za udziały wniesione do funduszu inwestycyjnego?

Na podstawie art.216 w związku z art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 07.11.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa ...

Bank ma wątpliwości, jak kwalifikować środki otrzymane w związku z likwidacją funduszu:czy jako majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,czy też jako otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz sta ...

Czy wpływy z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych stanowią przychód Spółki przejmującej i mają wpływ na ustalenie jej podstawy opodatkowania.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2006r.), uzupełnionego o opłatę skarbową o nominale 5 zł przy piśmie z dnia 28 marca 2006r. oraz dodatkowe wyjaśnienia z dnia 26 kwietnia 2006r. (data ...

Czy od dochodów z tytułu udziału w Funduszu uzyskanych przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Fundusz powinien jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też podatnik powienien rozliczyć się sam z podatku na zasadach jakie mają do niego zastosowanie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony sta ...

Czy podstawa naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być obliczana oddzielnie czy też łącznie dla certyfikatów inwestycyjnych każdej serii tj. A i B wykupywanych przez Fundusz w danym dniu wykupu na wniosek danego uczestnika w celu ich umorzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" (TFI) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie p o s t a n a w i a - uznać sta ...

Generowanie strony w 10 ms