Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki finansowe

Bank zwraca się o potwierdzenie, iż koszty odsetkowe ponoszone w związku z pozyskiwaniem środków finansowych stanowią bieżący koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05. 02. 2004 r. nr DPD/WDP/Dyr./228/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) stano ...

Podatek od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Fn. III 3328/140/2003 z dnia 7.10.2003 r. dotyczące stosowania stawki VAT 0% od usług finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, wyjaśnia: Zgodnie z przepisem § 62 ust. 1 rozporz ...Zwrot podatku naliczonego przy zakupach ze środków finansowanych z pomocy zagranicznej.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa alb ...

Opodatkowanie podatkiem VAT budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu , finansowaną w części ze środków programowych Unii Europejskiej PHARE SSG 2002 a wpozostałej części fanansowanej z własnych środków gminy.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.31 nr IDZP-IV/7024/28/ 2004 (data wpływu 2004.06.03) uzupełnionego pismem z dnia 2004.06.03 (data wpływu 2004.06.14) w sprawie udzielenia informacji na temat: opodatkowania podatkiem VAT budowy kanalizacji ...

- dotyczy opodatkowania właściwą stawką VAT w przypadku nabycia usług finansowanych ze środków nabywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.08.2004 r. znak FB 3117/05/2004 udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii finansowania usług za środki nabywane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Jak ...

Czy w związku z transferem środków finansowych od darczyńców z zagranicy na cele medyczne związane z pożytkiem publicznym, otrzymane z tego tytułu pieniądze nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2004 r. skierowane do Pana Andrzeja Raczko, Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i przekazane do załatwienia do tutejszego organu podatkowego zgodnie z właściwością miejscową, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z pisma pytającego wynika, że anonimowi darczyńcy zamierzają przekazać do Polski znaczne środki finansowe, pod ...

Stawka VAT 0% – świadczenie usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z własnych środków finansowych podatnika.

Stan faktyczny Pytający zawarł z inwestorem umowę o świadczenie usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w części ze środków własnych inwestora. Wykonanie usług zostało udokumentowane trzema fakturami VAT z 26.09.2003 r., 06.10.2003 r. i 31.12.2003 r., na których zastosowana została stawka podatku w wysokości 7%. Inwestor zwrócił się do Podatni ...

Czy stworzenie i prowadzenie dziennikarskiej strony internetowej, poświęconej Parlamentowi Europejskiemu i związanymi z nim czerwcowymi wyborami, sfinansowane przez Parlament Europejski, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 tejże ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobo ...

Generowanie strony w 3 ms