Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozłożenie na raty

W 2003 r. kupiłam kuchenkę gazową w systemie sprzedaży ratalnej Żagiel. Raty będą płacone od 2004 r. W którym roku będę mogła odliczyć zakup kuchenki?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się (...), jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podsta ...

1. Czy w zeznaniu za 2003 r. można odliczyć wpłaty rat kosztu wybudowania lokalu mieszkalnego przez developera? 2. Czy za 2004 r. będę mogła odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i w jakiej wysokości? 3. Czy za 2004 r. będę mogła skorzystać z ulgi na remont i modernizację lokalu nie mając prawa do własności w formie aktu notarialnego? 4. Na jaki adres mają być wystawione faktury VAT za materiały na remont i modernizację lokalu, czy na adres zameldowania czy budującego się lokalu mieszkalnego?

1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2002 r. zostały zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim b ...

Jak ująć koszty uzyskania przychodu związane z zakupem na raty składnika majątku firmy (wartość zakupu nie przekroczyła 3,5 tys. zł.) ?

W odpowiedzi na pismo Pana w sprawie ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem na raty składników majątku firmy, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z posz ...

Czy odsetki od rozłożonej na raty płatności za sprzedaż prawa własności w trybie bez przetargowym do działki budowlanej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki? Odsetki pobierane są od rat po sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Podatnik wniósł zapytanie czy następujące czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki: Odsetki od rozłożonej na raty płatności za sprzedaż prawa własności w trybie bez przetargowym do działki budowlanej. Odsetki pobierane są od rat po sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje własne stanow ...

Na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej z dnia 4 kwietnia 2003r (data stwierdzenia ostateczności) w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz osoby fizycznej. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001r Nr 120, poz. 1299 ze zm.). Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została ustalona opłata składająca się z 12 rat kwartalnych, płatnych do końca IV kwartału 2005r. Wysokość rat została określona w decyzji. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług powstaje pytanie, czy pozostałe do spłacenia raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności upływa po dniu wejścia w życie ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem tut. Starostwa podatek VAT od pozostałych do spłacenia rat jest nienależny. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem przypadków określonych w dalszej części artykułu. Żaden jednak z wymienionych przypadków nie odnosi się do wydania towaru lub wykonania usługi na podstawie decyzji administracyjnych lecz umów cywilno-prawnych. Nie ma więc wątpliwości co do należności podatku VAT w odniesieniu do nowych spraw i wydawania nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W konkretnym przypadku wydanie towaru nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana decyzji na podstawie której strona nabyła prawo może nastąpić tylko za zgodą strony w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z tym, że w tut. Starostwie występuje znaczna ilość przypadków opisanych jak wyżej, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W przypadku stwierdzenia, że podatek VAT jest należny, proszę o podanie w jakiej formie winien być ustalony.W uzupełnieniu wniosku: ...uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 14.03.2003r została wydana decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 kwietnia 2003r, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie przedmiotowej decyzji strona – osoba fizyczna nabyła prawo własności nieruchomości gruntowej. Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została ustalona opłata składająca się z rat kwartalnych. Dotychczas zostało wpłaconych 5 rat. Pozostało do spłacenia jeszcze 7 rat. W związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług powstaje pytanie, czy pozostałe do spłacenia raty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem tut. Starostwa podatek VAT od pozostałych do spłacenia rat jest nienależny, gdyż ustawa o podatku od towarów i usług nie określa takich przypadków, gdzie prawo własności zostało nabyte na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Ponadto przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w oparciu o którą następuje zmiana decyzji, nie przewiduje możliwości zmiany ostatecznej decyzji na mocy której strona nabyła prawo, bez zgody strony.

Wnioskiem z dnia 25.10.2004r. Nr Gk.VII.7013-1-33/04 uzupełnionym pismem z dnia 09.11.2004r. jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Według przedstawionego stanu faktycznego decyzją administracyjną z dnia 4 kwietnia 2003r. przeks ...

Czy odliczeniu od dochodu za 2004 r. podlegają wydatki na budowę budynku mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, do których nabył on prawo do odliczenia przed 1 stycznia 1997 r.? Przedmiotem odliczenia jest zakup na raty usługi montażu systemu alarmowego.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w listopadzie 2003 r. w budynku mieszkalnym przeznaczonym na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, został zamontowany system alarmowy. Zgodnie z podpisaną umową usługodawca za wykonaną usługę wystawił na rzecz nabywcy fakturę VAT z dnia 24.11.2003 r. na kwotę brutto 4.179,57 zł, udzielając jednocześnie tzw. „kredytu kupiec ...

1. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu wełny mineralnej dokumentowanego fakturą wystawioną w dniu 30.12.2003 r., jeżeli płatność za tę fakturę nastąpiła w styczniu 2004r.? 2. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu materiełów budowlanych na raty, w przypadku, gdy faktura z zakup materiałów wystawiona została w lipcu 2003 roku, a okres spłat za fakturę rozłożony jest na 12 miesięcy?

Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 06.12.2004r. stanu faktycznego wynika, że od roku 1997 korzysta Pani z "dużej ulgi budowlanej" z tytułu budowy domu. W grudniu 2003r. zakupiła Pani wełnę mineralną, na którą w dniu 30.12.2003r. wystawiona została faktura VAT. Towar otrzymała Pani w grudniu 2003r., natomiast płatności za tę fakturę dokonała Pani w miesiącu styczniu 2004r. (dowód wpłaty ...

Podatnik zapytuje kiedy należy rozliczyć podatek od towarów i usług w przypadku rozłożenia opłaty za użytkowanie wieczyste na miesięczne raty. Czy kwoty opłat należy traktować jako wartości "brutto" czy "netto".

W odpowiedzi na pismo nr FnB-31/3152/26/2004 z dnia 26 listopada 2004 r., działając w trybie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W oparciu o przepisy ustawy z 2 ...

Czy wydanie decyzji rozkładających na raty spłatę należności za użytkowanie wieczyste spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT od wpłat dokonanych po 1.05.2004 r. w związku z opodatkowaniem tych czynności ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia31.12.2004 r., zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wIławie pismem Nr PP/443-60/04 z dnia 10.12.2004 r. za zapytanie Podatnika z dnia18.10.2004 r. Starostwo Powiatowe pobiera opłatą za użytkowanie wieczyste ora ...


Generowanie strony w 49 ms