Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terytorium Polski

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...

Czy umowa sprzedaży towaru objętego procedurą odprawy celnej tranzytowej, zawarta na terytorium Polski, poza polskim obszarem celnym podlega opodatkowaniua podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące podatku od umowy sprzedaży rzeczy zawieranych na terytorium Polski poza polskim obszarem celnym, informuje: Podat ...

Opodatkowanie osoby fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania w Polsce, udzielającej pożyczki firmie działającej na terytorium Rzeczpospolitej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. brak numeru, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania osoby fizycznej nie mającej w Polsce miejsca zamieszkania, która udzieliła pożyczki dla spółki A., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Pytanie dotyczy :Zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonywanych pracownikom oddelegowanym do pracy zagranicą.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że pracownicy spółki wykonują pracę na kontraktach w Lib ...

dotyczy świadczenia usług na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Niemiec, ale zarejestrowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy w Polsce

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 14.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Zgodnie z ...

Na jakich zasadach opodatkowany jest przychód z tytułu opłat za usługi w zakresie działalności rozrywkowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskany przez osobę będącą obywatelem polskim, mieszkającym na stałe we Włoszech?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

Firma zakupiła towar w Rumunii, który drogą tranzytu nie wkraczając na terytorium Polski zostaje wysłany do Czech. Na granicy ukraińsko-słowackiej towar wjeżdża na teren Unii Europejskiej. Firma wystawia fakturę dostawy wewnątrzwspólnotowej dla kontrahenta czeskiego. W którym momencie na firmie ciąży obowiązek podatkowy odnośnie VAT z tytułu zakupionego towaru w Rumunii i gdzie ma ten podatek zapłacić?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.05.2004 r. (z datą wpływu 24.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

dotyczy zakresu stosowania art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. a, art. 86 ust. 8, art. 100 i art. 106 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 14.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Czy i kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji amerykańskiej firmy C., która jest notowana na giełdzie nowojorskiej NASDAQ, a które to akcje podatnik otrzymał w wyniku sprzedaży swoich akcji firmy „D.” S.A. w dniu 22.04.2002 roku?

W dniu 8.05.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo pana Michała C. zam. Ł., ul. W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z następującym pytaniem: czy i kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji amerykańskiej firmy C., która jest notowana na giełdzie nowojorskiej NASDAQ, a któr ...

Czy w sytuacji, gdy: - przebywałam przez cały 2003 r. w Irlandii - w kraju tym uzyskiwałam dochody na podstawie zawartej umowy o pracę, których wartość nie przekraczała 45 euro za każdy dzień pobytu, - uzyskiwałam ponadto w Polsce dochody z tytułu wynajmu lokalu, - przebywam w Irlandii bez zamiaru pozostania w tym kraju na pobyt stały zobowiązana jestem w zeznaniu podatkowym za 2003 r. wykazać dochody osiągnięte zarówno w Polsce, jak i w Irlandii?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w związku z zapytaniem z dnia 4.03.2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 26.03.2004 r. oraz notatką służbową z dnia 6.04.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w Irlandii oraz z tytułu ...

Generowanie strony w 3 ms