Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: treść umowy

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...

Czy na fakturze sprzedaży można łączną kwotą wykazać wykonanie usługi budowlanej wraz z materiałem i opodatkować jako świadczenie usługi. ?

Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do:a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą ...

Spółka zawarła umowy zlecenia z członkami Zarządu Spółki /nie będącymi pracownikami Spółki/ o świadczenie usług w zakresie kierowania przedsiębiorstwem Spółki - czy takie umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Przychody uzyskane z czynności, o których mowa w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) - umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym chatakterze - są zwolnione na podstawie § 8 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie podatku od ...

Czy podatnik będący jednocześnie firmą handlową i usługową może w przypadku zawarcia z klientem umowy na usługę budowlaną, tj. roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych PKWiU 45.42.11-00.00 w obiektach budownictwa mieszkaniowego, a podatnik ten jest jednocześnie dostawcą stolarki otworowej, tj. futryn drzwiowych, ram okiennych i innych materiałów wymaganych do realizacji usługi, zakupionych od producenta, stosować stawkę, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, czyli 7 % w stosunku do całej kwoty należności z tytułu wykonanej usługi?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Czy wystawiając klientowi fakturę za wykonaną usługę budowlano-montażową w budynku mieszkalnym mogę stolarkę budowlaną (okna i drzwi) zaliczyć jako materiał wchodzący w zakres świadczonej usługi i objąć stawką 7-procentową?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pana pismem z dnia 10.05.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie o treści: czy wystawiając klientowi fakturę za wykonaną u ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi budowlane wiążące się ze zużyciem w ich trakcie materiałów budowlanych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.05.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 10.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Z przedstawionego przez podatnika w przedmiot ...

Jaka powinna być naliczona stawka podatku VAT obejmująca usługę i użyty do jej realizacji materiał budowlany zakupiony z 22-procentową stawką podatku VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 28.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, co następuje: W swoi ...

dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług na usługę polegającą na montażu bram garażowych i rolet zewnętrznych własnej produkcji w obiektach budownictwa mieszkaniowego o symbolu PKOB 11

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 30.06.2004 r. (znak: II US II/443/49/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik ja ...

dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.05.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu upr ...

Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu. Otrzymuję wynagrodzenie w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia bez nawiązania odrębnego stosunku zatrudnienia (pracowniczego lub niepracowniczego). Czy w związku z otrzymywaniem przeze mnie ww. wynagrodzenia jestem podatnikiem VAT z tego tytułu? Nadmieniam, że jestem udziałowcem w tej spółce i posiadam 50 % udziałów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym w dniu 28.06.2004 r. podaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ...

Generowanie strony w 13 ms