Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata paliwowa

Czy podatek akcyzowy i opłata paliwowa naliczane od sprzedaży gazu są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 24.02.2004 r. dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, wyjaśnia: Zasady ...


Czy podatek akcyzowy i opłata paliwowa naliczane od sprzedaży opon są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 08.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11.03.2004 r.), działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. ...

W związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym z dniem 1 maja 2004r. nastąpiła zmiana płatnika podatku akcyzowego od gazu. Powyższa zmiana wprowadziła niespójność art. 37l z art. 37j ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Zdaniem podatnika aktualny stan prawny zwalnia detalicznych sprzedawców „autogazu” od obowiązku płacenia opłaty paliwowej ze względu na brak prawnej podstawy obliczenia jej wysokości. Czy organ podatkowy podziela stanowisko podatnika w tej kwestii?

Organ podatkowy wskazuje, co następuje: Art. 37j ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw wskazuje moment powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i wskazuje podmioty mające obowiązek jej naliczenia i wpłaty na rachunek właściwej terytorialnie Izby Celnej. Podmiotami tymi są: producent paliw, importer paliw, oraz wskazany w art ...

Czy wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych dokonane przez podmiot w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego jest obciążone opłatą paliwową?

Zgodnie z treścią art. 37 j ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. Nr 110, poz. 1192 z późniejszymi zmianami), obowiązek zapłaty paliwowej od paliw silnikowych ciąży na dwóch kategoriach podmiotów. Są to: 1. producenci paliw silnikowych, 2. importerzy paliw silnikowych. Tak więc podmioty, które do 30.04.2004r. posiadały status i ...

Podatnik zamierza sprzedawać gaz (sprzedaż detaliczna) do napędu pojazdów samochodowych. Czy będzie zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 37j ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1192 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 października 2004 roku, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ciążył na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej gazu. Uległo to zmianie z dniem 1 ...

Czy sprzedawca detaliczny gazu do tankowania pojazdów samochodowych jest zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej z tytułu tej sprzedażyw okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 15 października 2004r.?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 27.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.10.2004r.) wyjaśniam: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe ...Dokonuję sprzedaży detalicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej gazu płynnego do pojazdów samochodowychprzystosowanych technicznie do zasilania takim paliwem. Czy po 1 maja 2004 r. podlegam obowiązkowi opłaty paliwowej od sprzedawanego gazu płynnego do pojazdów samochodowych j.w.

Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z Pani zapytaniem z dnia 21.09.2004 r. wyjaśnia. Stan prawny obejmujący okres od 1 maja 2004 r. do 14 października 2004 r. Zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Kraj ...

Generowanie strony w 5 ms