Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zachowanie terminu

Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przed dniem uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem? Sprzedaż miała miejsce 22.09.2003 r. a umowę kredytową podpisano 26.09.2001 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.10.2003 r., data wpływu 10.10.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 20.10.03 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy możliwości zwolnienia od podatku dochodo ...

Czy spełniony został warunek skutecznego powiadomienia organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, jeżeli odpis umowy Spółki, zawierający postanowienia odnośnie przyjętego roku obrotowego, został złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?

Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i dla ludności. Za wykonywane usługi dla podmiotów gospodarczych oraz na żądanie osó ...

Czy w związku z brzmieniem art. 97 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE utraci on prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia ...


W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. W myśl natomiast art. 130 § 1 pkt 6 ord. pod. pracownik izby skarbowej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Wydanie decyzji przez pracownika izby skarbowej, który podlega wyłączeniu, stanowi uchybienie procesowe uzasadniające wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 3 ord. pod. W oceni s Sądu przepis ten znajduje także zastosowanie w przypadkach określonych w ar:. 221 ord. pod., a więc wtedy, gdy sprawę w obu instancjach rozpatruje ten s, im organ (por. też uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 paździemika 2002 r., sygn. akt FPS 11/02, ONSA 2003/2/45 oraz wyrok tegoż Sądu z dnia 18 października 2002 r., sygn. akt V SA 2558/00, OPP 2003/4/60). Skoro niedopuszczalne jest wydanie po terminie postanowienia w przedmiocie interpelacji, to tym samym wadliwe byłoby orzekanie o tym postanowieniu w formie jego zmiany, ponieważ takie orzeczenie stanowiłoby swoistą kontynuację oceny prawnej (chociaż zmienionej) zawartej w wadliwie wprowadzonym do obrotu postanowieniu. Innymi słowy, organ odwoławczy może zmienić postanowienie wydane w przedmiocie interpretacji, tylko wówczas, gdy zostało ono wydane w terminie, a więc postanowienie, które mogło i powinno wywoływać właściwe mu do czasu zmiany skutki prawne. Formułując powyższe Sąd miał na względzie, że zgodnie z art. 14b § 3 ord. pod. w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis { 5 stosuje się odpowiednio. W ocenie Sądu termin. ) którym mowa w art. 14b § 3 ord. pod. może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.

Zaskarżoną decyzją z dnia 18 sierpnia 2006 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 61) z późn. zm.; powoływanej dalej jako „ord. pod.") Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Spółki P. S.A. - Skarżącej w niniejszej sprawie, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia z 20 lu ...

czy korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo dokonać likwidacji środka trwałego, którego wartość została zaliczona do kwalifikowanych kosztów inwestycji przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych bez konieczności pomniejszania kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartość zlikwidowanego środka trwałego.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 09-03-2007 r. Sp. z o.o. „L” wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28-02-2007 r. Nr 1473/818/KDO/423/43/06/EK ...

Czy nadanie korespondencji przed upływem terminu w placówce operatora InPost powoduje, że termin uważa się za zachowany w sprawach podatkowych?

W przedmiotowym wniosku podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego zwrócił się z zapytaniem czy wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora InPost powoduje dotrzymanie terminu w sprawach podatkowych na podobnej zasadzie jak wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nadanie pisma lub ...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu i w jaki sposób ustalić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz na jakim formularzu należy zgłosić nabycie tego spadku?

Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m. in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: #61485; art. 4 ust. 4 usta ...

Generowanie strony w 61 ms