Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrzeby mieszkaniowe

1. Czy w zeznaniu za 2003 r. można odliczyć wpłaty rat kosztu wybudowania lokalu mieszkalnego przez developera? 2. Czy za 2004 r. będę mogła odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i w jakiej wysokości? 3. Czy za 2004 r. będę mogła skorzystać z ulgi na remont i modernizację lokalu nie mając prawa do własności w formie aktu notarialnego? 4. Na jaki adres mają być wystawione faktury VAT za materiały na remont i modernizację lokalu, czy na adres zameldowania czy budującego się lokalu mieszkalnego?

1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2002 r. zostały zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim b ...

Czy przysługuje odliczenie wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego przez podatnika w dniu 30.10.2003 r. kredytu mieszkaniowego, na zakup mieszkania dla syna?

Począwszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego poda ...

Czy wydatkowanie całej kwoty przychodu uzyskanej ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia na zakup mieszkania dla córki zwalnia z 10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.03.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. sprzedała pani (przed upływem ...

Czy w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków jeden z nich mógł w 2002 r. korzystać z ulgi na remont budynku mieszkalnego na podstawie faktur wystawionych na imię drugiego małżonka ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2002 r., odliczeniu od podatku dochodowego podlegało 19% wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na remont i modernizację, zajmowanego na podstawie tytułu prawneg ...

W 2004 roku zakupiłem na rynku wtórnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Na zakup tego lokalu mieszkalnego został zaciagniety kredyt bankowy i od dnia 01.05.2004 r. dokonuję jego spłaty wraz z odsetkami. Ponadto poniosłem wydatki na remont w/w lokalu mieszkalnego, które zostały udokumentowane fakturami VAT. Czy przysługuje mi i na jakich zasadach ulga z tytułu zakupu w/w lokalu mieszkalnego, z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego przez Bank na zakup tego mieszkania oraz z tytułu wydatków poniesionych na jego remont i modernizację?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie możliwości skorzystania przez Pana z odliczeń w zeznaniu rocznym od podatku z tytułu poniesionych w 2004 roku wydatków : 1) na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego , 2) na spłatę odsetek od kredytu udzielonego przez bank na zakup w/w prawa do lokalu mieszkalneg ...


Jako właścicielka mieszkania co miesiąc wpłacam kwoty na fundusz remontowy do Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkanie wynajęłam, a z tytułu uzyskanych przychodów w 2003 roku opłacałam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy w rozliczeniu rocznym mogłam odliczyć poniesione wydatki na fundusz remontowy?

Przepisy prawa podano w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o ...


Czy odsetki od kredytu na zakup mieszkania, którego właścicielem jest jedynie Pani, będą mogły odliczyć wspólnie matka i córka, czy prawo do korzystania z tej ulgi przysługuje tylko córce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie, z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek ud ...

Czy dokonana przez podatnika VAT-u jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Dokonana przez podatnika VAT-u - po dniu 30.04.2004r. – jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, tj. nie nabytego na potrzeby tejże działalności, w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzed ...

Generowanie strony w 12 ms