Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość brutto

Czy podatnik będąc podatnikiem podatku VAT i uzyskując również przychody z wynajmu nieruchomości jako odrębnego źródła przychodu niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą przyjmując w 2004 r. formę opodatkowania ryczałtem, podatek ten nalicza od kwoty przychodu brutto, czy od kwoty netto.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 20.01.2004 r., odnośnie sposobu naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. od kwoty uzyskanego przychodu netto (bez VAT) czy brutto (łącznie z VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości, Naczelnik Urzędy Skarbowego w Krośnie informuje: Z przedst ...

dotyczy uznania podatku VAT za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 18.05.2004 r. (znak: I.US VII/423/5/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Zasadą jest, że podatek od towa ...

czy otrzymaną dotację do świadczonych usług krytej pływalni i sztucznego lodowiska traktować jako kwotę netto czy brutto

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.06.2004 r. (znak: Ldz.704/2004) czy otrzymaną dotację do świadczonych usług krytej pływalni i sztucznego lodowiska traktować jako kwotę netto czy brutto, wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 1 usta ...

dotyczy zwiększenia wartości środka trwałego jako podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych - naliczania odpisów od wartości brutto środka trwałego

Pismem z dnia 29.06.2004 r. (uzupełnionym w dniu 9.07.2004 r) zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie: Decyzją organu podatkowego zakwestionowano prawidłowość sporządzonej deklaracji VAT-7 za grudzień 2003 r., w której wykazano podatek naliczony od zakupu środka trwałego, tj. linii technologicznej. Wartość środk ...Czy kaucja za opakowania zwrotne nie zwrócone w ustawowym terminie, zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r., jest wartością brutto zawierającą już w sobie kwotę podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z o.o. X, oceniając stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 ...

Jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7 nie posiada dokumentów celnych uprawniających do zastosowania stawki 0% VAT, to czy przy opodatkowaniu stawką krajową należy wartośc dostawy traktować jako wartość netto czy jako wartość brutto?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony znak FG/GP/873-000-68-29/3/2005 z dnia 05.01.2005 r., doręczony w dniu 06.01.2005 r. w części dotyczącej zapytania nr 2 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu nr 2. U Z A ...

w sprawie dotyczącej możliwości podwyższenia ceny ze względu na zmianę stawki podatkowej w sytuacji, gdy umowa została zawarta w kwocie brutto

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01 czerwca 2005r. (złożonego w dniu 11 czerwca 2005r.) o pisemną interpretację co d ...

Czy opłacając podatek VAT w Szwecji, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się od wartości netto?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 22.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zak ...

Generowanie strony w 75 ms