Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład budżetowy

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekaz ...

Czy podatnik, będący jednostką budżetową gminy może być, w świetle przewidywanych zmian statutu podatnika, odrębnym od gminy podatnikiem podatku od towarów i usług.Ze złożonego wniosku wynika, że zmiany statutu przewidują zarządzanie przez podatnika powierzonymi w zarząd nieruchomościami gminy poprzez m.in. zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi o utrzymanie zasobu (konserwacje, remonty), wybór i podpisywanie umów z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami za pomocą własnych komórek organizacyjnych podatnika, wybór najemców lokali użytkowych i podpisywanie z nimi umów najmu, zawieranie umów najmu z najemcami lokali mieszkalnych, a także czasowe zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym przejmowanym do obsługi na podstawie zarządzeń Prezydenta. Strona wskazała, iż majątek stanowiący zasoby komunalne jest powierzony jej w zarząd. Zgodnie z nowym statutem, sprawowanie zarządu zasobem komunalnym przez podatnika polegać ma na dysponowaniu majątkiem w zakresie zawierania przez niego umów najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych, zawierania umów dzierżawy na pozostały zasób, sprawowanie zarządzania bezpośrednio przez swoje komórki organizacyjne lub przez licencjonowanych zarządców, wyłonionych przez podatnika w wyniku postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych i zawieranie przez podatnika z wyłonionymi w ich wyniku wykonawcami umów o utrzymanie zasobu (usługi z zakresu eksploatacji, konserwacji i utrzymania w czystości) a także umów o wykonywanie robót remontowych. Strona wskazała ponadto, że zarząd powierzonym majątkiem sprawować będzie również poprzez windykację należności gminnych od najemców i dzierżawców dotyczących zarządzanego zasobu za cały okres zwłoki. Zdaniem wnioskującego zmieniony statut upoważnia go do dysponowania powierzonym majątkiem oraz do zawierania umów dotyczących zarządzanego zasobu, gdzie stroną umowy jest podatnik. Ponadto strona wskazała, iż jako jednostka budżetowa gminy, sporządza jednostkowy bilans, gdzie w aktywach zawarta jest wartość powierzonego w zarząd majątku, a pozostałe pozycje bilansowe wynikają z operacji związanych z uzyskiwanymi wpływami z najmu oraz dzierżawy powierzonego majątku oraz ponoszonymi wydatkami na jego utrzymania i zarządzanie.

Odpowiadając na postawiony przez podatnika problem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytor ...

- kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność gminy, którymi zarządza zakład budżetowy.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.01.2004 r. odnośnie tego, kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność Gminy O., którymi zarządza zakład budżetowy uprzejmie informuję: Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne ...

Czy usługi w zakresie remontów dróg i ulic gminnych świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy są zwolnione z podatku VAT?

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05-01-2004 roku ( data wpływu do Urzędu 09-01-2004 r.) w sprawie udzielenia informacji odnośnie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług w zakresie remontów dróg i ulic gminnych świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy, Naczelnik U ...

Czy usługi pralnicze świadczone przez Rejonowy Zakład Usług będący gospodarstwem pomocniczym Rejonowej Bazy Materiałowej oraz usługi telekomunikacyjne świadczone przez Garnizonowy Węzeł Łączności na rzecz Jednostki Wojskowej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w paragrafie 67 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W nawiązaniu do zapytania Podatnika z dnia 10 lipca 2003 r. oraz udzielonej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartej w piśmie z dnia 22 sierpnia 2003 r., Nr III/443/V-423/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści pisma z dnia 10 li ...

Czy od przejętych w zarząd nieodpłatnie od Gminy zakład budżetowy może amortyzować środki trwałe (np.sieć wodociągowo-kanalizacyjną ,komunalne wysypisko śmieci, budynki nieszkalne, środki transportowe)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakład budżetowy otrzymał nieodpłatnie od gminy na podstawie uchwały Rady Gminy w zarząd środki trwałe.Są to wg zakładu budżetowego środki trwałe o bardzo dużej wartości – sieć wodociągowo-kanalizacyjna , oczyszczalnia ścieków, komunalne wysypisko śmieci, budynki mieszkalne komunalne, środki transportowe.Zgodnie z art.16a ust.1 ustawy o podatku dochod ...

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią, odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. L. dz. 10/2004 – w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową, udziela następującej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w piś ...

Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem, czy jednostki budżetowe i zakłady powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako odrębni podatnicy podatku VAT nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r.

Pismem z dnia 11 maja 2004r. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy jednostki budżetowe i zakłady budżetowe powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako podatnicy podatku VAT, nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r. W opinii Gminy zakłady i jednostki budżetowe, k ...

Czy zakład budżetowy Urzędu Gminy może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie wykonywanych zadań na rzecz Urzędu Gminy?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jednost ...

Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym zamontowaniem wodomierzy (otrzymanych nieodpłatnie) w mieszkaniach lokatorów przez zakład budżetowy, powołany do zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta, stanowią koszt uzyskania przychodu tego zakładu?

Zarząd budynków mieszkalnych, jako zakład budżetowy, został powołany do zarządzania powierzonym mu przez Miasto zasobem mieszkaniowym w postaci budynków komunalnych. Urząd Miasta zakupił wodomierze i przekazał je Podatnikowi celem nieodpłatnego zainstalowania ich u poszczególnych lokatorów mieszkań komunalnych. Wykonanie prac związanych z montażem zlecone zostało firmie, która po dokonanym odbiorz ...

Generowanie strony w 4 ms