Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata towarów

Zakupiony przez podatnika towar nie dotarł do magazynu Spółki. Czy w przedmiotowej sytuacji Strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25 listopada 2003r. (data wpływu 25 listopada 2003r.; opłata skarbowa uiszczona w dniu 25 listopada 2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje ...

W wyniku kradzieży utraciliśmy: zamortyzowany środek trwały, elementy wyposażenia oraz towary handlowe i materiały. Część towarów udało się odzyskać jeszcze w grudniu, postępowanie toczy się nadal. Czy w remanencie powinniśmy uwzględnić brak skradzionych towarów i materiałów. Czy wartość skradzionych towarów możemy wyksięgować z kosztów zakupu towarów, a następnie przenieść tę wartość do kosztów (wydatków). Czy w roku 2004 możemy dokonać korekty deklaracji podatku dochodowego za rok 2002. Z uwagi na brak dochodu w roku 2002 nie składaliśmy deklaracji PIT-5, tylko roczną deklarację rozliczeniową. Czy przy korygowaniu zapisów mamy obowiązek złożyć delaracje PIT-5 za każdy miesiąc, czy wystarczy korekta deklaracji rocznej. Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym, związane z długoterminowym działaniem (zmiana rodzaju działalności), jeżeli pierwszy przychód z nowego rodzaju działalnosci jest przewidziany na następny rok podatkowy. Czy sprzedaż naszej nieruchomości, w której prowadzimy działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g wybranej przez nas w tym roku stawki liniowej 19%. Czy jest to sprzedaż objęta podatkiem dochodowym ( okres wykorzystywania obiektu powyżej 5 lat).

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r. (wpływ do urzędu 24.02.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222) nie określają sposobu ewidencjonowania takich zdarzeń gospodarczych jak straty w środkach obrotowych ...

Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynie Spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, w momencie dokonania złomowania protokołem likwidacyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów?

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajduje przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w którym stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Wobec powyższej regulacji ustawy ...

Czy należy zaliczyć do przychodów kwotę wynikającą z faktury eksportowej w sytuacji, gdy towar zakupiony przez nabywcę w czasie transportu przez nabywcę uległ zniszczeniu i nie opuścił terytorium RP ?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania takiego przychodu uwa ...

Czy w związku z utratą towaru na skutek kradzieży istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego zakupie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2003 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego po uzyskaniu opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie tut. organ podatkowy uprzejmie informuje: Obowiązujący do 30.04.2004 r. przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) przyznawał podatnikowi ...

Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynach spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie podpisania protokołu przez komisję likwidacyjną?

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy: - art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w którym stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...); - art. 15 ust. 4 ...

Czy istnieje obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego od utraconych w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzieży, zniszczenia) towarów w sytuacji, gdy ich nabycie miało związek ze sprzedażą opodatkowaną?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 27.12.2004 r. (znak: IIUSII/443/163/2004): Z przedsta ...

Czy istnieje obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego od utraconych w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzieży, zniszczenia) towarów w sytuacji, gdy ich nabycie miało związek ze sprzedażą opodatkowaną?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 6.12.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelni ...

Czy w związku z kradzieżą towarów handlowych należy dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu tych towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3, art. 14b § 1 i 2 oraz art. 217 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług – Nacze ...

Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku nalicoznego wynikającej z faktur dokumentujących zakup towaru, którego część zostaje utracona w trakcie transportu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 3 ...

Generowanie strony w 7 ms