Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezygnacja ze zwolnienia

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Przy rejestracji działalności gospodarczej w 2003 r. zrezygnowałem ze zwolnienia od podatku VAT i zarejestrowałem się jako podatnik podatku VAT. Czy w myśl art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług jestem nadal podatnikiem podatku VAT?

W zakresie praw do zwolnienia podmiotowego w opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajduje norma wyrażona w art. 14.ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm). Mianowicie, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w któym ...

Firma została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 07.06.2000r, zaś w KRS w dniu 21.07.2003r. Od kwietnia 2002r ponosiła koszty prowizji bankowych i najmu lokalu, lecz nie dokonała żadnej sprzedaży. 13.10.2003r Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. W tym stanie faktycznych, czy firma musi zaewidencjonować zdarzenia chronologicznie począwszy od IV 2002r (poniesienie pierwszych kosztów) i złożyć deklaracje VAT – 7 za poszczególne miesiące, a tym samym skorygować złożone zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług, czy też pierwsza deklaracja winna być złożona za październik 2003r?

Zgodnie z art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art.2 ust.1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ...

Jaki jest status podatkowy w zakresie podatku VAT w 2004 r. podatnika, który w 1994 r. zrezygnował ze zwolnienia, w następnych latach 1995-2001 nie prowadził działalności. Działanlość wznowił w 2002 r., jako podatnik podatku VAT. W 2003 r. także był podatnikiem podatku VAT.

Z dokumentów dołączonych do przedmiotowego pisma wynika, że działalność gospodarczą rozpoczęła Pani 1 października 1989 r. Z dniem 1 lutego 1994 r. zrezygnowała Pani ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zawiadamiając o tym fakcie Urząd Skarbowy. Wartość sprzedaży w roku podatkowym 1993 nie przekroczyła łącznie 1,2 mld zł, co w stanie prawnym obowiązującym w 1994 r. oznaczało, że mogła Pani ...

Przedmiotem pytania jest status podatkowy podatnika, u którego wartość sprzedaży w 2003 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), zwanej w dalszej części ustawą zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, ...

Czy można zrezygnować ze zwolnienia od opodatkowania PTU – usług licencji na dystrybucję programów w sieci kablowej, udzielonych na podstawie umów zarejestrowanych w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004 r. ?

Zgodnie z przepisem art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - „W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się od podatku usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż wymienione w art. 4 pkt 2 lit. c) i lit. e) ustawy, o której mowa w art. 175, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględni ...

dotyczy wypłaty odszkodowań pracownikowi na podstawie ugody zawartej przed sądem - koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

Urząd Skarbowy w Krośnie, w odpowiedzi na pismo z dnia 5. 01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zaliczenia wypłaconego odszkodowania pracownikom na podstawie ugody zawartej przed sądem do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Kiedy i na jakich zasadach podatnik może być zwolniony z podatku VAT?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r. nr 54, poz.535) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określon ...

Gospodarstwo rolne zakupiło za środki otrzymane z funduszu SAPARD maszyny i urządzenia do gospodarstwa. Podatnik prowadzący gospodarstwo rolne zamierza zrezygnować ze zwolnienia z VAT, a za pięć lat darować gospodarstwo synowi. Czy będzie musiał zwracać do Urzędu podatek VAT?

W związku z pismem z dnia 14.06.2004r. wyjaśnia się uprzejmie, że gdyby Państwo zarejestrowali gospodarstwo rolne jako podatnika VAT, a po 5 latach chcieli darować gospodarstwo synowi, to wówczas – wg obecnego stanu prawnego – należałoby zapłacić podatek VAT od darowizny niektórych towarów, głównie tych, przy zakupie których mogliby Państwo odliczyć VAT. Jeśli natomiast chodzi o darowizny towarów, ...

pytanie dotyczy prawa do korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2004 r. znak L.dz.142/04 na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie prz ...

Generowanie strony w 11 ms